Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας του ανέμου στην Ελλάδα

Ι. Δημάκος, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας του ανέμου στην Ελλάδα, MSc thesis, 214 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2014.

[doc_id=1446]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε η στατιστική - στοχαστική επεξεργασία της μεταβλητής της ταχύτητας του ανέμου, σε μηνιαία, ημερήσια και μικρότερη κλίμακα. Εξετάστηκε η χωρική και χρονική κατανομή της ταχύτητας του ανέμου και πραγματοποιήθηκε προσπάθεια για τη μοντελοποίηση της μεταβλητής αυτής, με την εξαγωγή ενιαίων στατιστικών χαρακτηριστικών, που αφορούσαν όλη την περιοχή εξέτασης, που ήταν η Ελλάδα. Εξετάστηκε η ύπαρξη μακροπρόθεσμης εμμονής, στην αντίστοιχη χρονική κλίμακα, με τον υπολογισμό του συντελεστή Hurst και την εξαγωγή κλιμακογραμμάτων. Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν η ριπή και η διεύθυνση του ανέμου, για μια πληρέστερη εικόνα της μεταβλητής της ταχύτητας, από συγκεκριμένο αριθμό σταθμών, που διέθεταν δεδομένα μετρήσεων. Εξετάστηκαν επίσης και δεδομένα reanalysis, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας ενός τέτοιου είδους μετρήσεων και τη σημασία χρησιμοποίησής τους σε περιπτώσεις ελλείψεων μετρήσεων. Ακόμα, εξετάστηκαν και οι τάσεις της ταχύτητας του ανέμου για ενιαία περίοδο αναφοράς, με σκοπό να προσδιοριστεί η συμπεριφορά του ανέμου για την περίοδο εξέτασης και να καταγραφούν σταθμοί με θετικές και αντίστοιχα αρνητικές τάσεις. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και η αποτίμηση του θεωρητικού ενεργειακού αιολικού δυναμικού από τα δεδομένα μετρήσεων και προέκυψαν συμπεράσματα σχετικά με το ποιες περιοχές έχουν ικανοποιητικό αιολικό δυναμικό. Προσαρμόστηκαν κατάλληλες κατανομές, τόσο στα δεδομένα της ταχύτητας του ανέμου, όσο και σε αυτά της ριπής. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η παραγωγή συνθετικών χρονοσειρών με συγκεκριμένο μοντέλο και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την ταχύτητα του ανέμου, που προέκυψαν από την εν λόγω εργασία. Τέλος, από την εξέταση της μεταβλητής της ταχύτητας του ανέμου, προέκυψε ότι ο άνεμος είναι ισχυρότερος σε περιοχές του κεντρικού κυρίως Αιγαίου και λιγότερο ισχυρός στη βορειότερη Ελλάδα. Παρόμοια ήταν και η χωρική κατανομή του θεωρητικού αιολικού ενεργειακού δυναμικού της χώρας. Από την εξέταση των κλιμακογραμμάτων προέκυψε ενιαία τιμή για το συντελεστή Hurst για όλη την Ελλάδα (H=0.75), γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τη μοντελοποίηση της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, από την εξέταση κάθε μεμονωμένου σταθμού, ξεχωριστά.

PDF Πλήρες κείμενο (9696 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: