Διαχειριστικό μοντέλο ξηρασίας και λειψυδρίας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Πελοποννήσου

S. Mihas, A. Efstratiadis, K. Nikolaou, and N. Mamassis, Drought and water scarcity management plan for the Peloponnese river basin districts, 12th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Skiathos, Dept. of Civil Engineering and Dept. of Planning & Regional Development, Univ. Thessaly, Stevens Instute of Technology, 2014.

[Διαχειριστικό μοντέλο ξηρασίας και λειψυδρίας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Πελοποννήσου]

[doc_id=1458]

[Αγγλικά]

Τα διαχειριστικά μοντέλα ξηρασίας και λειψυδρίας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Πελοποννήσου υλοποιήθηκαν όπως προδιαγράφηκαν κατά την υλοποίηση της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κιλματικής Αλλαγής). Η αξιολόγηση των υδρολογικών ξηρασιών βασίστηκε πρωτίστων σε δεδομένα κατακρήμνισης, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του δείκτη SPI σε διάφορες χρονικές κλίμακες (από τρίμηνη μέχρι πεναετή). Επιπλέον, αξιολογήθηκε η επικινδυνότητα των ξηρασιών, λαμβάνοντας υπόψη στις ζητήσεις νερού και τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, σε διάφορες χωρικές κλίμακες. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύξαμε μια καονοτόμο μεθδολογία, βασισμένη στην εκτίμηση ενός χρονικά μεταβαλλόμρνου δείκτη αξιοποίησης νερού (water exploitation index, WEI), ως γενίκευση του τυπικού WEI. Εξετάστηκαν ακόμη οι δυνατότητες πρόγνωσης των φαινομένων ξηρασίας, χρησιμοποιώντας απλά στατιστικά μοντέλα και εξιολογώντας τις πιθανότητας μετάβασης από τις τρέχουσες υδατικές συνθήκες σε επόμενες. Επιπρόσθετα, εκπονήθηκε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την πρόγνωση των ξηρασιών, στη βάση αντιπροσωπευτικών υδρολογικών δεδομένων που ανακτώνται δύο φορές κάθε χρόνο, ήτοι στο πέρας του πρώτου τριμήνου και του πρώτου εξαμήνου κάθε υδρολογικού έτους. Τέλος, παρέχουμε κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας από τους αρμόδιους φορείς και τη συσχέτισή της με εξειδικευμένα διαχειριστικά μέτρα που εξαρτώνται από την κατηγοριοποίηση κάθε γεγονότος ξηρασίας, στην κλίμακα της προειδοποίησης.

PDF Πλήρες κείμενο (1188 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Apostolaki, S., E. Akinsete, S. Tsani, P. Koundouri, N. Pittis, and E. Levantis, Assessing the effectiveness of the WFD as a tool to address different levels of water scarcity based on two case studies of the Mediterranean region, Water, 11, 840, doi:10.3390/w11040840, 2019.

Κατηγορίες: Ακραία φαινόμενα, Υδροσυστήματα