Ανάπτυξη μοντέλου υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης στη χειμαρρική λεκάνη του Σαρανταπόταμου

Α. Ζαρκαδούλας, Ανάπτυξη μοντέλου υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης στη χειμαρρική λεκάνη του Σαρανταπόταμου, Διπλωματική εργασία, 210 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2014.

[doc_id=1484]

[Ελληνικά]

Η έρευνα σχετικά με την πλημμυρική πρόγνωση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Στις περισσότερες πλημμυρικές μελέτες χρησιμοποιούνται σχέσεις και μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί σε λεκάνες του εξωτερικού. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η προσέγγιση μιας μεθοδολογίας για την πρόγνωση πλημμύρας στη χειμαρρική λεκάνη του Σαρανταπόταμου, βασισμένη σε περιοχικές σχέσεις για τα ελληνικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται αρχικά μέσω του μοντέλου υδρολογικής προσομοίωσης ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα της Ιτιάς για τις ελληνικές λεκάνες απορροής, ένα βέλτιστο σετ φυσικά τεκμηριωμένων παραμέτρων για τη λεκάνη του Σαρανταπόταμου, με βάση την κατάλληλη σχηματοποίηση του επιφανειακού και υπόγειου συστήματός της. Το σετ αυτό προκύπτει μέσω βαθμονόμησης της λεκάνης του Σαρανταπόταμου, για δεδομένα βροχόπτωσης και απορροής από τους εγκατεστημένους μετεωρολογικούς και υδρομετρικούς σταθμούς για μια περίοδο 2,5 ετών και προσομοιώνει αποτελεσματικά τις παρατηρημένες χρονοσειρές απορροής και ειδικά τις μέγιστες τιμές τους. Στη συνέχεια, λαμβάνονται 8 σενάρια πρόγνωσης βροχόπτωσης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για ένα επιλεγμένο επεισόδιο στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου, τα οποία αναλύονται και συγκρίνονται με τις παρατηρημένες τιμές βροχόπτωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι προγνώσεις βροχόπτωσης ανάγονται σε προγνώσεις για τη βροχόπτωση των μετεωρολογικών σταθμών (σημειακά), μέσω βελτιστοποίησης της συμμετοχής των γειτονικών στους σταθμούς διακριτών τους σημείων και σε προγνώσεις για τις υπολεκάνες (επιφανειακά), με μέσο όρο των προγνώσεων όλων των διακριτών σημείων που βρίσκονται εντός τους. Επιπλέον, παράγονται άλλα 7 σενάρια πρόγνωσης βροχόπτωσης για κάθε μεθοδολογία, μέσω διαδοχικών μέσων όρων των προηγούμενων προγνώσεων. Τέλος, τα σενάρια πρόγνωσης που προκύπτουν εισάγονται ως δεδομένα βροχόπτωσης στο μοντέλο ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ, ώστε να παραχθούν οι χρονοσειρές απορροής με βάση τις προγνώσεις, οι οποίες συγκρίνονται μεταξύ τους και με τις παρατηρημένες τιμές, ώστε να υποδειχθεί η καταλληλότερη μεθοδολογία πρόγνωσης της απορροής και κατά συνέπεια και της πλημμύρας.

PDF Πλήρες κείμενο (14407 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: