Αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα μοντελοποίησης για μπλε-γκρι λύσεις

C. Makropoulos, E. Rozos, and C. Maksimovic, Developing An Integrated Modelling System For Blue-Green Solutions, HIC 2014 – 11th International Conference on Hydroinformatics, New York City, USA, HIC2014-216, Αύγουστος 2014.

[Αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα μοντελοποίησης για μπλε-γκρι λύσεις]

[doc_id=1489]

[Αγγλικά]

Οι μπλε-πράσινες παρεμβάσεις αντιπροσωπεύουν το επόμενο επίπεδο της ολοκλήρωσης για βιώσιμες πόλεις: αυτό του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, λειτουργίας και διαχείρισης του αστικού νερού και αστικού πρασίνου. Η βασική ιδέα είναι ότι μια πιο ολιστική προσέγγιση του σχεδιασμού των υποδομών θα παρουσιάσει ένα πολλαπλών ωφελειών σενάριο, στο οποίο το αστικό πράσινο θα χρησιμοποιηθεί ως υποδομή για τις υπηρεσίες ύδατος (π.χ. άμβλυνση των αστικών πλημμυρών), ενώ οι αστικές υποδομές ύδρευσης θα χρησιμοποιούνται ως πηγή άρδευσης για αστικό πράσινο, αυξάνοντας τις επιδόσεις τους, μειώνοντας τα αποτελέσματα της θερμικής νησίδας και αυξάνοντας τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτή η έμφαση στην ολοκλήρωση φέρνει στο προσκήνιο μια άλλη ανάγκη: την ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων ικανά να διερευνήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων πράσινων και μπλε στοιχείων και διαδικασιών του συστήματος. Αυτό το «οικοσύστημα» των μοντέλων και εργαλείων παρουσιάζει μια πρόκληση όσον αφορά την ανάπτυξη του. Το άρθρο αυτό αναλύει τις προκλήσεις αυτές και προτείνει μια προσέγγιση τριών επιπέδων για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μοντελοποίησης το οποία είναι σε θέση: (α) να υποστηρίξει την επιλογή των κατάλληλων μοντέλων, (β) να διευκολύνει τη σύνδεση τους στο χρόνο εκτέλεσης και (γ) να επιτρέπει την ομογενή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα διάφορα μοντέλα που να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων. Η χρήση των προτύπων, σε αυτή την περίπτωση OpenMI, εξετάζονται υπό το πρίσμα της προτεινόμενης προσέγγισης. Η σύλληψη αυτή παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο απλών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για τον μπλε-πράσινο σχεδιασμό και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται και αναλύονται.

PDF Πλήρες κείμενο (369 KB)

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. E. Rozos, and C. Makropoulos, Source to tap urban water cycle modelling, Environmental Modelling and Software, 41, 139–150, doi:10.1016/j.envsoft.2012.11.015, Elsevier, 1 March 2013.
2. E. Rozos, C. Makropoulos, and C. Maksimovic, Rethinking urban areas: an example of an integrated blue-green approach, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (6), 1534–1542, doi:10.2166/ws.2013.140, 2013.