Νέα αντίληψη αστικού σχεδιασμού: ένα παράδειγμα ολοκληρωμένης μπλε-πράσινης προσέγγισης

E. Rozos, C. Makropoulos, and C. Maksimovic, Rethinking urban areas: an example of an integrated blue-green approach, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (6), 1534–1542, doi:10.2166/ws.2013.140, 2013.

[Νέα αντίληψη αστικού σχεδιασμού: ένα παράδειγμα ολοκληρωμένης μπλε-πράσινης προσέγγισης]

[doc_id=1382]

[Αγγλικά]

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αστικού νερού, της οποίας οι απαραίτητες εγκαταστάσεις είναι συχνά αντιληπτές ως η «μπλε υποδομή», είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Από την άλλη πλευρά, τα πάρκα, οι χώροι αναψυχής, οι κήποι, οι πράσινες στέγες και γενικότερα η «πράσινη υποδομή», παρέχει μια σειρά από οικοσυστημικές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητας ζωής ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στον περιορισμό των πλημμυρών, ξηρασιών, τον θόρυβο, τη ρύπανση του αέρα και το φαινόμενο αστική θερμικής νησίδας (UHI). Επί του παρόντος, οι «μπλε» και «πράσινες» εγκαταστάσεις/υποδομές έχουν προγραμματιστεί να λειτουργούν ως δύο ξεχωριστά συστήματα, παρά τις προφανείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (για παράδειγμα, από τη μια ο χαμηλός συντελεστής απορροής των χώρων πρασίνου έχει αποτέλεσμα τη μείωση των ροών ομβρίων, και από την άλλη η άρδευση των χώρων πρασίνου από πόσιμο νερό επιφέρει αύξηση της πίεσης στο σύστημα παροχής νερού). Αυτή η μελέτη διερευνά τις προοπτικές μιας πιο ολοκληρωμένης «μπλε-πράσινης» προσέγγισης δοκιμασμένη στην κλίμακα ενός νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, το UWOT (το εργαλείο Optioneering Urban Water) επεκτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη ενός συστήματος επεξεργασία γκρι νερού σε τοπικό επίπεδο μαζί με συλλογή όμβριων υδάτων για την άρδευση μιας πράσινης στέγης. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν ότι η μπλε-πράσινη προσέγγιση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο τεχνολογιών/υπηρεσιών («μπλε-πράσινης») και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούνται τα μειονεκτήματα της κάθε μιας, όταν έχει μελετηθεί ξεχωριστά.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Εκδοση 3, 418 pages, doi:10.13140/RG.2.1.4856.0888, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.
2. E. Rozos, C. Makropoulos, and D. Butler, Design robustness of local water-recycling schemes, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 136 (5), 531–538, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000067, 2010.
3. E. Rozos, and C. Makropoulos, Source to tap urban water cycle modelling, Environmental Modelling and Software, 41, 139–150, doi:10.1016/j.envsoft.2012.11.015, Elsevier, 1 March 2013.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. C. Makropoulos, E. Rozos, and C. Maksimovic, Developing An Integrated Modelling System For Blue-Green Solutions, HIC 2014 – 11th International Conference on Hydroinformatics, New York City, USA, HIC2014-216, Αύγουστος 2014.
2. D. Bouziotas, E. Rozos, and C. Makropoulos, Water and the City: Exploring links between urban growth and water demand management., Journal of Hydroinformatics, 17 (2), doi:10.2166/hydro.2014.053, 2015.
3. D. Nikolopoulos, H. J. van Alphen, D. Vries, L. Palmen, S. Koop, P. van Thienen, G. Medema, and C. Makropoulos, Tackling the “new normal”: A resilience assessment method applied to real-world urban water systems, Water, 11 (2), 330, doi:10.3390/w11020330, 2019.

Κατηγορίες: Νερό και ενέργεια