Διερεύνηση των συνθηκών υπερπήδησης του φράγματος Μυλοπότα της Νησου Ίου

Ε Καρασαχινίδη, Διερεύνηση των συνθηκών υπερπήδησης του φράγματος Μυλοπότα της Νησου Ίου, Διπλωματική εργασία, 95 pages, Σεπτέμβριος 2014.

[doc_id=1490]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζεται ένα μεμονωμένο γεγονός υπερπήδησης φράγματος. Πρόκειται για το λιθόρριπτο φράγμα με ανάντη μεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) του Μυλοπότα της Ίου, το οποίο στις 27 Ιανουαρίου 2003 υπέστη υπερπήδηση. Διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οι οποίες έγινε η υπερπήδηση και τα πιθανά αίτια που οδήγησαν σε αυτή. Από τη διερεύνηση αυτή προκύπτουν κάποια συμπεράσματα και προτάσεις για αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων στο μέλλον, τόσο για το ίδιο το έργο του Μυλοπότα της Ίου, όσο και για τα φράγματα γενικότερα.

PDF Πλήρες κείμενο (8073 KB)