Εκτίμηση Οικολογικής Παροχής από το Φράγμα του Μαραθώνα και Διαχείριση Διατιθέμενων Υδάτων

Σ. Γεωργαλάς, Εκτίμηση Οικολογικής Παροχής από το Φράγμα του Μαραθώνα και Διαχείριση Διατιθέμενων Υδάτων, MSc thesis, 111 pages, Οκτώβριος 2014.

[doc_id=1506]

[Ελληνικά]

Η απόδοση οικολογικής παροχής έχει ως σκοπό την αποκατάσταση και συντήρηση των διεργασιών που συντελούνται σε ένα ποτάμιο σύστημα, προς όφελος της διατήρησης των υδρόβιων οικοσυστημάτων, όταν η ανθρώπινη παρέμβαση έχει συντελέσει στη ραγδαία μεταβολή της υδρολογικής ροής. Η ανάγκη διερεύνησης της δυνατότητας διάθεσης οικολογικής παροχής οφείλεται στην αυξανόμενη τάση αξιοποίησης των διαθέσιμων επιφανειακών υδατικών αποθεμάτων, μέσω της κατασκευής μεγάλων υδρομαστευτικών έργων. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εκτίμησης της οικολογικής παροχής που δύναται να διατεθεί από ένα φράγμα, καθώς και οι δυνατότητες διαχείρισης και αξιοποίησης της. Η μελέτη περίπτωσης που επιλέγεται είναι ο ταμιευτήρας του Μαραθώνα στην Ανατολική Αττική, για τον οποίο δεν είχε προβλεφθεί η διάθεση οικολογικής παροχής κατά την κατασκευή του. Η έρευνα που πραγματοποιείται βασίζεται στην ανάλυση των απορροών που καταλήγουν στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα, τη γνώση των αναγκών ύδρευσης που εξυπηρετεί, καθώς και την καταγραφή του υπάρχοντος φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή κατάντη του φράγματος. Η διαδικασία εκτίμησης πραγματοποιείται με την εφαρμογή μιας σειράς μεθοδολογικών προσεγγίσεων, βασιζόμενων σε υδρολογικούς δείκτες, στο ημερήσιο υδατικό ισοζύγιο του ταμιευτήρα του Μαραθώνα. Δεδομένης της απουσίας συγκεκριμένου πλαισίου ανάπτυξης των προτάσεων εκτίμησης της παροχής στην Ελληνική βιβλιογραφία, χρησιμοποιούνται μέθοδοι διαδεδομένες και εφαρμοσμένες σε αντίστοιχες διεθνείς μελέτες. Ακολούθως, το πολυσύνθετο πρόβλημα της αξιολόγησης της τελικής πρότασης της οικολογικής παροχής προς διάθεση, επιλύεται με τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εκτίμησης, των χαρακτηριστικών του ποτάμιου συστήματος, της λειτουργίας του ταμιευτήρα και των επιταγών της ισχύουσας νομοθεσίας.

PDF Πλήρες κείμενο (11547 KB)