Μηχανισμοί ανύψωσης νερού στον αρχαίο κόσμο

Γ. Κυριακόπουλος, Μηχανισμοί ανύψωσης νερού στον αρχαίο κόσμο, MSc thesis, 78 pages, Ιούνιος 2015.

[doc_id=1561]

[Ελληνικά]

Η εξέλιξη των μεθόδων και μηχανισμών της αρχαιότητας για την επίλυση του προβλήματος της άντλησης των υδάτων, με χρονολογική σειρά και έμφαση στις σημαντικότερες εφευρέσεις, είναι το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Τα χαρακτηριστικά των αρχαίων τεχνολογιών άντλησης, η χωρική τους εμφάνιση, η πορεία τους διαμέσου του χρόνου και η βιωσιμότητα τους αποτελούν τα ζητήματα προς μελέτη. Πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των τεχνολογιών και πραγματεύεται η ύπαρξη μηχανισμών στην σύγχρονη εποχή, βασιζόμενων στις αρχές των αειφόρων εφευρέσεων του παρελθόντος. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται σύντομη αναφορά στο πρόβλημα της ανύψωσης υδάτων στην αρχαιότητα και στο αντίκτυπο που είχε η ανάπτυξη τεχνολογιών άντλησης στην άνθιση των πολιτισμών, με αδιαμφισβήτητο παράδειγμα την Αίγυπτο της Ελληνιστικής εποχής. Παρουσιάζεται επίσης ο σκοπός και το περιεχόμενο της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται με χρονολογική σειρά τα βιβλιογραφικά ευρήματα για τις μεθόδους που εφάρμοσαν οι λαοί για την άντληση των υδάτων, ενώ το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στις σημαντικότερες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό. Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται παρουσίαση των ποσοτικών μεγεθών λειτουργίας των μηχανισμών που παρατέθηκαν προηγουμένως, ενώ όπου είναι εφικτό, αναφέρονται τεχνικές λεπτομέρειες για την κατασκευή τους και γίνεται προσπάθεια για την συγκριτική αξιολόγηση τους. Η χρήση των τεχνολογιών άντλησης στη σύγχρονη εποχή υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας στο χρόνο, εξετάζεται στο πέμπτο κεφάλαιο και τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη.

PDF Πλήρες κείμενο (45403 KB)