Διαχείριση διακρατικών επιφανειακών υδατικών πόρων. Ανάλυση κόστους οφέλους

Α. Στεργίου, Διαχείριση διακρατικών επιφανειακών υδατικών πόρων. Ανάλυση κόστους οφέλους, Διπλωματική εργασία, 125 pages, Ιούνιος 2015.

[doc_id=1562]

[Ελληνικά]

Η διπλωματική εργασία ασχολείται με τη διαχείριση των διακρατικών επιφανειακών υδατικών πόρων και επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας στη διασυνοριακή λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, με τη χρήση της μεθόδου της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους (CBA). Εκκινώντας από τις βασικές αρχές της υδροδιπλωματίας και με άξονα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη διαχείριση των υδάτων, παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές διακρατικές λεκάνες απορροής ανά τον κόσμο και οι διεθνείς επιτροπές που έχουν συσταθεί για τη διαχείριση των υδάτων τους. Στη συνέχεια, εισάγεται η μέθοδος της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους πάνω στη διαχείριση πλημμύρας, περιγράφεται η λογική της και τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά της και γίνεται λεπτομερής αναφορά των περιπτώσεων όπου έχει εφαρμοστεί. Έπειτα, επικεντρώνεται στην περιοχή μελέτης, με ταυτόχρονη ανάλυση τόσο των τεχνικών χαρακτηριστικών της, όσο και των χρήσεων γης που αναπτύσσονται σε αυτή από κάθε χώρα (Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα). Παρουσιάζεται το ιστορικό των πλημμυρικών γεγονότων στην λεκάνη απορροής, οι επιπτώσεις που υπήρξαν σε κάθε χώρα και λόγω της αναποτελεσματικότητας των διασυνοριακών συμφωνιών για την αντιμετώπισή τους μέχρι σήμερα, προτείνονται κάποιες απαραίτητες παρεμβάσεις μέσω της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων από την ελληνική πλευρά. Τέλος, γίνεται εφαρμογή της μεθόδου της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους στην περιοχή μελέτης και βάση των αποτελεσμάτων της, διαφαίνεται η αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου με ταυτόχρονη αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας.

PDF Πλήρες κείμενο (2756 KB)