Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για την αποτίμηση της δυσλειτουργίας ΧΥΤΑ λόγω διαρροών

T. Vergou, A. Efstratiadis, and D. Dermatas, Water balance model for evaluation of landfill malfunction due to leakage, Proceedings of ISWA 2016 World Congress, Novi Sad, Ιnternational Solid Waste Association, 2016.

[Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για την αποτίμηση της δυσλειτουργίας ΧΥΤΑ λόγω διαρροών]

[doc_id=1628]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζουμε ένα εννοιολογικό μοντέλο που έχει ως στόχο την αναπαράσταση των βασικών υδρολογικών διεργασιών σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του εξέλιξη. Το μοντέλο εφαρμόζεται σε ένα πραγματικό πρόβλημα, που αφορά στη λειτουργεία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Βόρεια Ελλάδα, για μια περίοδο ενός έτους. Ο ΧΥΤΑ εμφανίζει διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της σημαντικής παραγωγής στραγγισμάτων, που συνήθως υπερβαίνει τη δυναμικότητα των έργων επεξεργασίαςμ καθώς και λόγω των πλευρικών διαφυγών. Προσομοιώνοντας τον πλήρη υδρολογικό κύκλο στη λεκάνη του ΧΥΤΑ, επιχειρούμε να αναγνωρίσουμε τα κύρια αίτια της αστοχίας και να προτείνουμε διαχειριστικά μέτρα ώστε να μετριάσουμε τις τρέχουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.
2. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.
3. A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A parametric model for potential evapotranspiration estimation based on a simplified formulation of the Penman-Monteith equation, Evapotranspiration - An Overview, edited by S. Alexandris, 143–165, doi:10.5772/52927, InTech, 2013.

Κατηγορίες: Περιβάλλον, Υδρολογικά μοντέλα, Εργασίες φοιτητών