Όμβριες καμπύλες - Τεχνική έκθεση

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Σ.Μ. Παπαλεξίου, Χ. Ανδρικόπουλος, Ε. Τσιλιμαντός, και Α. Ραδαίος, Όμβριες καμπύλες - Τεχνική έκθεση, Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13), Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 77 pages, Απρίλιος 2015.

[doc_id=1631]

[Ελληνικά]

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων ισχυρών βροχοπτώσεων του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Κρήτης, που στη συνέχεια θα αναφέρεται, απλούστερα, και ως περιοχή μελέτης. Τα πρωτογενή δεδομένα, που συλλέχθηκαν από βροχόμετρα (σε χρονικές κλίμακες ημέρας και δύο ημερών) και βροχογράφους (σε χρονικές κλίμακες από 5 min έως 48 h), αξιολογήθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους, μέσω εμπειρικών και στατιστικών ελέγχων. Μετά την επιλογή του τελικού δείγματος σταθμών και των αντίστοιχων χρονοσειρών μέγιστων βροχοπτώσεων, ακολούθησαν οι επεξεργασίες, στατιστικές και χωρικές, για την εκτίμηση των πέντε παραμέτρων της γενικευμένης έκφρασης των ομβρίων καμπυλών που προτείνεται στις προδιαγραφές. Οι τελικές τιμές των τριών από τις πέντε παραμέτρους διαφοροποιούνται ανά σταθμό ή γεωγραφική ζώνη, ενώ για δύο παραμέτρους εφαρμόζονται κοινές τιμές στο σύνολο του ΥΔ Κρήτης. Για όλες τις παραμέτρους δίνονται οι τελικές σημειακές εκτιμήσεις, στις θέσεις των σταθμών, καθώς και χάρτες χωρικής κατανομής τους.

PDF Πλήρες κείμενο (3261 KB)

Σχετικό έργο: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)