Αναπαράσταση της λειτουργίας του υδροσυστήματος της αρχαίας Δήλου

Ν. Γκούρας, Αναπαράσταση της λειτουργίας του υδροσυστήματος της αρχαίας Δήλου, Διπλωματική εργασία, 75 pages, Ιούλιος 2016.

[doc_id=1643]

[Ελληνικά]

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να η αναπαράσταση της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης της αρχαίας πόλης της Δήλου, του ιερού νησιού του Απόλλωνα, το οποίο ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων στο Αιγαίο πέλαγος. Το εξεταζόμενο υδροσύστημα αποτελείται από: • την ορθογωνική δεξαμενή του Θεάτρου, ωφέλιμου όγκου 405 m3, • την ορθογωνική δεξαμενή του Ινώπου, ωφέλιμου όγκου 1460 m3και • τον φυσικό ταμιευτήρα της Ιεράς Λίμνης, ωφέλιμου όγκου 7000 m3. Η δεξαμενή του Θεάτρου αποστραγγίζει το κοίλον και την ορχήστρα του Θεάτρου των ελληνιστικών χρόνων. H δεξαμενή του Ινώπου, βρίσκεται στην κοίτη του ομώνυμου χείμαρρου, ο οποίος πηγάζει από τον Κύνθιο λόφο και αποστραγγίζει λεκάνη απορροής 200 στρεμμάτων περίπου. H Ιερή Λίμνη αποστραγγίζει ξεχωριστή λεκάνη, έκτασης 260 στρεμμάτων, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ζητούμενα της αναπαράστασης είναι, για αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας: • η εκτίμηση της ημερήσιας ζήτησης νερού που μπορούσε να καλυφθεί από το σύστημα, • η αποτίμηση της χρήσης της παραπάνω ζήτησης από τους κατοίκους της περιοχής • η εκτίμηση του πληθυσμού που μπορούσε να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο υδροσύστημα. Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και γίνεται παρουσίαση της δομής της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον μύθο και την ιστορία της αρχαίας Δήλου, τις φάσεις ανάπτυξης και παρακμής της Δήλου. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται σύντομη αναφορά στο υδατικό δυναμικό του νησιού και εκτενής αναφορά στους υδατικούς πόρους, δηλαδή στις πηγές τροφοδοσίας του υδροσυστήματος. Ακόμη γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των 2 δεξαμενών και της Ιεράς λίμνης και των χαρακτηριστικών τους καθώς και υπολογίζεται η λεκάνη απορροής της κάθε μίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι και παραδοχές του μοντέλου αναπαράστασης του υδροσυστήματος, με έμφαση στην ανάλυση των κλιματικών στοιχείων (βροχόπτωση, θερμοκρασία, εξατμοδιαπνοή) που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται λεπτομερώς το μοντέλο και ο τρόπος λειτουργίας του, μέσω απλών μαθηματικών εξισώσεων. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αποτυπώνονται τα δεδομένα που εξήχθησαν από την εφαρμογή του μοντέλου στο υδροσύστημα της Δήλου και παρουσιάζονται αναλυτικά σε πίνακες και διαγράμματα, ενώ γίνονται παρατηρήσεις πάνω σε αυτά. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα αποτελέσματα της παραπάνω μεθοδολογίας και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν, ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία του συστήματος κάλυψης των υδρευτικών αναγκών των αρχαίων Δηλίων αλλά και μια εκτίμηση του μέγιστου πληθυσμού που μπορεί να εξυπηρετήσει το εξεταζόμενο υδροσύστημα.

PDF Πλήρες κείμενο (3674 KB)