Εκτίμηση στερεοαπορροής με χρήση ψηφιακών μοντέλων εδάφους. Η περίπτωση του ταμιευτήρα πηγών Αώου

Χ. Πριόβολου, Εκτίμηση στερεοαπορροής με χρήση ψηφιακών μοντέλων εδάφους. Η περίπτωση του ταμιευτήρα πηγών Αώου, MSc thesis, 155 pages, Ιούλιος 2016.

[doc_id=1644]

[Ελληνικά]

Η μελέτη των συστημάτων μεταφοράς εδαφικού υλικού εντός του υδρογραφικού δικτύου αποτελεί αντικείμενο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος παγκοσμίως, δεδομένου ότι η προστασία και ο έλεγχος των εδαφικών και υδατικών πόρων, καθώς επίσης η ορθολογική τους διαχείριση, θα μπορούσε να συνεισφέρει στον περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων, στην επίλυση προβλημάτων κλιματικής αλλαγής και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των γαιών. Παράλληλα, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και γνώσης των παραπάνω διεργασιών επιτυγχάνεται η ενίσχυση της αποδοτικότητας και η αύξηση της οικονομικής ζωής, βάσει του σχεδιασμού, των τεχνικών έργων. Ωστόσο, οι συνθήκες που επηρεάζουν τα φαινόμενα είναι πολυσύνθετες και παρουσιάζουν δυναμική συμπεριφορά, γεγονός που δυσχεραίνει την άμεση και ακριβή ποσοτική της εκτίμηση και τις ανάλογες διαδικασίες μοντελοποίησης.
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη των δυνατοτήτων του μοντέλου RUSLE μέσα από την εφαρμογή του στη λεκάνη απορροής Πηγών Αώου. Με τη μέθοδο της περιπτωσιολογικής μελέτης αξιολογείται η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας αναφορικά με την εκτίμηση της στερεοαπορροής και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα που προκύπτουν από μετρήσεις πεδίου για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του φράγματος Πηγών Αώου. Η εφαρμογή της τεχνολογίας RUSLE σε συνδυασμό με λογισμικά διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας (Geographic Information Systems – GIS) επιβεβαίωσε ορισμένα οφέλη που προσφέρει η χρήση της στην εκτίμηση του στερεοφορτίου σε επίπεδο λεκάνης απορροής, ενώ αναδείχθηκαν περιορισμοί που εμποδίζουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στο έπακρον και την ευρεία επέκτασή της σε ιδιαίτερα περιβάλλοντα. Επομένως, μέσα από την παρούσα μελέτη, προκύπτει το συμπέρασμα πως το μοντέλο RUSLE στη σημερινή του μορφή δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για την εκτίμηση της στερεοαπορροής.

PDF Πλήρες κείμενο (5678 KB)