Διαχείριση Υδατικών Πόρων Άνυδρων Νησιών. Το Υδροσύστημα Μυκόνου.

Ι Μπούζιος, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Άνυδρων Νησιών. Το Υδροσύστημα Μυκόνου., MSc thesis, 125 pages, Οκτώβριος 2016.

[doc_id=1667]

[Ελληνικά]

Η λειψυδρία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα αρκετών περιοχών του πλανήτη με μελλοντικές τάσεις επιδείνωσης. Η αύξηση του πληθυσμού, η επέκταση των πόλεων, ο τουρισμός, η κλιματική αλλαγή είναι μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και την επάρκεια των αποθεμάτων νερού. Στον Ελλαδικό χώρο έλλειψη νερού παρατηρείται στα ''άνυδρα'' νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων, περισσότερο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, πρόβλημα το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποια μόνιμη εφικτή λύση. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας αυτής αποτελεί η αποτίμηση των υπαρχόντων διαθέσιμων τεχνολογιών στην κάλυψη των υδατικών αναγκών της νήσου Μυκόνου καθώς και η εύρεση ενός Διαχειριστικού σχεδίου που θα καλύπτει αυτές τις ανάγκες αλλά ταυτόχρονα θα δίνει βάση στο ενεργειακό και οικονομικό κόστος. Η νήσος λοιπόν διαθέτει δύο κατασκευασμένα φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC), το φράγμα Μαραθίου και το φράγμα Άνω Μεράς. Επίσης διαθέτει Mονάδες Aφαλάτωσης, Γεωτρήσεις και Φρέατα καθώς και υποδομή για άντληση νερού από υδροφόρο πλοίο. Αξιοποιούνται οι υφιστάμενες τεχνικές μελέτες και ΜΠΕ, χωρικά δεδομένα σε ΣΓΠ και ιστορικά υδρολογικά δεδομένα. O Υδρονομέας υλοποιεί τη μεθοδολογική προσέγγιση της σύζευξης παραμετροποίησης – προσομοίωσης - βελτιστοποίησης και δίνει σημαντικά συμπεράσματα για την απόκριση του συστήματος στους στόχους και στις ανάγκες του, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια λειτουργίας. Παράλληλα με την χρήση συνθετικών χρονοσειρών εισόδου, έπειτα από στοχαστική προσομοίωση στο λογισμικό Κασταλλία, επιτυγχάνεται και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας του συστήματος σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες και εξετάζεται η συμπεριφορά του ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις.

PDF Πλήρες κείμενο (5370 KB)