Ανάπτυξη παγκόσμιου παραμετρικού μοντέλου δυνητικής εξατμοδιαπνοής

Α. Καρανάσιος, Ανάπτυξη παγκόσμιου παραμετρικού μοντέλου δυνητικής εξατμοδιαπνοής, Μεταπτυχιακή εργασία, 120 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2016.

[doc_id=1676]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός νέου παραμετρικού μοντέλου για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής, το οποίο βασίζεται στην προσαρμογή σε ένα δείγμα αναφοράς δυνητικής εξατμοδιαπνοής κατά Penman-Monteith και τα απαιτούμενα εισερχόμενα δεδομένα είναι η μηνιαία θερμοκρασία του αέρα και η εξωγήινη ηλιακή ακτινοβολία. Το παραμετρικό μοντέλο βαθμονομήθηκε σε 4069 υδρομετεωρολογικούς σταθμούς της κλιματικής βάσης δεδομένων CLIMWAT 2.0 και έγινε χωρική παρεμβολή των παραμέτρων σε παγκόσμια κλίμακα με χρήση της μεθόδου IDW. Επίσης έγινε επαλήθευση του μοντέλου με χρήση κατάλληλων στατιστικών δεικτών (NSE, MAE, BIAS, R2, RMSE), σε διάφορα κλιματικά καθεστώτα (55 σταθμοί). Τα αποτελέσματα τόσο της βαθμονόμησης όσο και κατά της επαλήθευσης του μοντέλου είναι αρκετά καλά. Τέλος κάνοντας χρήση των τιμών των παραμέτρων του μοντέλου που υπολογίστηκαν, δεδομένων τηλεπισκόπησης για τη θερμοκρασία του αέρα, καθώς και υπολογισμών για την εξωγήινη ηλιακή ακτινοβολία, παρήχθησαν παγκόσμιοι χάρτες μηνιαίας δυνητικής εξατμοδιαπνοής.

PDF Πλήρες κείμενο (7865 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: