Διερεύνηση δυνατοτήτων βέλτιστης αξιοποίησης υδρο-ενεργειακών πόρων περιοχής Αχελώου-Θεσσαλίας

Μ. Καραναστάση, Διερεύνηση δυνατοτήτων βέλτιστης αξιοποίησης υδρο-ενεργειακών πόρων περιοχής Αχελώου-Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακή εργασία, 240 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2017.

[doc_id=1679]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συνδυασμένη διαχείριση νερού και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με σκοπό η ικανοποίηση των ενεργειακών και υδατικών ζητήσεων για μία δεδομένη περιοχή να εξυπηρετηθεί με τη μέγιστη δυνατή οικονομική ωφέλεια. Η περιοχή μελέτης θεωρείται κλειστό ενεργειακά και υδρολογικά σύστημα, στο οποίο η ικανοποίηση των ζητήσεων οφείλει να προκύψει από εσωτερικούς ενεργειακούς και υδρολογικούς πόρους. Η ύπαρξη ελλειμμάτων στη παραπάνω προσέγγιση εισάγεται με τα αντίστοιχα κόστη εναλλακτικών επιλογών εκτός του υπό εξέταση υδρο-ενεργειακού συστήματος (μεταφορά νερού, συμβατικά καύσιμα κ.ά.). Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε νερό των οικοσυστημάτων, αφού προηγηθεί η οικονομική αποτίμησή τους με χρήση μεθόδων Περιβαλλοντικής Οικονομίας. Η σύνδεση νερού και ενέργειας εισάγεται και με τη θεώρηση δυνατότητας αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας των ανανεώσιμων πηγών σε αντλησοταμιευτικό σταθμό του υδροσυστήματος. Περιοχή εφαρμογής των παραπάνω είναι η Θεσσαλία σε συνδυασμό με τη ΛΑΠ Αχελώου, με τη θεώρηση των έργων μερικής εκτροπής του Αχελώου στη ΛΑΠ Πηνειού. Οι υδατικοί πόροι της περιοχής περιλαμβάνουν επιφανειακά και υπόγεια νερά, και συναφή έργα αξιοποίησης (ταμιευτήρες, γεωτρήσεις, υδραγωγεία, κτλ). Αντίστοιχα, οι ενεργειακοί πόροι αναφέρονται σε τρεις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας: (α) μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, υφιστάμενα και μελετημένα στο πλαίσιο συναφών διαχειριστικών μελετών που αφορούν στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων του Αχελώου, (β) αιολικά πάρκα, και (γ) συστήματα φωτοβολταϊκών έργων.

PDF Πλήρες κείμενο (12354 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: