Διερεύνηση συντελεστή διαβρωτικότητας βροχόπωσης

Α. Καφώρος, Διερεύνηση συντελεστή διαβρωτικότητας βροχόπωσης, Διπλωματική εργασία, 118 pages, Φεβρουάριος 2017.

[doc_id=1700]

[Ελληνικά]

Η επίδραση που έχει η διάβρωση και η στερεομεταφορά στην αγροτική παραγωγή, στα αντιπλημμυρικά έργα και στο σχεδιασμό ταμιευτήρων οδήγησαν την επιστημονική κοινότητα να αναπτύξει διάφορα εμπειρικά μοντέλα για τον ποσοτικό υπολογισμό τους.
Η μέθοδος RUSLE είναι ένα απ τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα διάβρωσης, βασιζόμενη στον πολλαπλασιασμό έξι συντελεστών. Ο πρώτος από αυτούς, συντελεστής διαβρωτικότητας R, έχει πολλές αβεβαιότητες στον υπολογισμό του λόγω του όγκου υπολογισμών που απαιτούνται και της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων. Με την παρούσα εργασία κατασκευάζεται ένα υπολογιστικό μοντέλο σε προγραμματιστικό περιβάλλον Μatlab το οποίο θα μειώσει τις δυσκολίες υπολογισμού της παραμέτρου χάρη στην ταχύτητα με την οποία αυτοί θα γίνονται. Επίσης, το πρόγραμμα δοκιμάζεται σε πραγματικά δεδομένα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συγκρίνονται τα αποτελέσματά του με εκείνα των βιβλιογραφικών αναφορών.

System Message: WARNING/2 (<string>, line 5)

Block quote ends without a blank line; unexpected unindent.

Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχεται η ακρίβεια διάφορων εμπειρικών συσχετισμών της παραμέτρου R με άλλα απλούστερα μεγέθη.

PDF Πλήρες κείμενο (3469 KB)