Μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές: Το υπόδειγμα της πόλης του Βόλου

G. Papaioannou, L. Vasiliades, A. Loukas, A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, and A. Koukouvinos, A methodological approach for flood risk management in urban areas: The Volos city paradigm, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

[Μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές: Το υπόδειγμα της πόλης του Βόλου]

[doc_id=1707]

[Αγγλικά]

Αναπτύσσεται και παρουσιάζεται μια μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές, που βασίζεται στην υλοποίηση της Οδηγίας της ΕΕ για τις Πλημμύρες στην Ελλάδα. Η διαδικασία εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου επιδεικνύεται για την πόλη του Βόλου στην Θεσσαλία, Ελλάδα, όπου παρατξηρούνται συχνά επεισόδια πλημμυρών εξαιτίας ισχυρών καταιγίδων. Εφαρμόζεται μια ενοποιημένη μεθοδολογία ακραίων γεγονότων για την υδρολογική και υδραυλική μοντελοποίηση των πλημμυρών. Το υδρολογικό τμήμα βασίζεται σε μια ημικατανεμημένη εφαρμογή του μοντέλου βροχής-απορροής HEC-HMS, με χωρικά κατανεμημένα υετογραφήματα σχεδιασμού. Χρησιμοποιείται η μέθοδος SCS-CN για την εκτίμηση της ενεργού βροχόπτωσης και το συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα της SCS για την παραγωγή ακραίων πλημμυρικών υδρογραφημάτων στην κλίμακα της υπολεκάνης. Η υδραυλική μοντελοποίηση βασίζεται στη διόδευση των πλημμυρικών υδρογραφημάτων κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου και την απεικόνιση των κατακλυζόμενων περιοχών μέσω του μοντέλου HEC-RAS 2D, με ευέλικτη διάσταση κανάβου. Η αναπαράσταση της αντίστασης που προκαλούν τα κτήρια προσομοιώθηκε με τη μέθοδο της τοπικής ανύψωσης, χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματισμό του ψηφιακού μοντέλου εδάφους σε ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων. Για τα υδρογραφήματα σχεδιασμού που υιοθετούνται εκτιμώνται άνω και κάτω όρια των βαθών νερού, των ταχυτήτων ροής και των κατακλυζόμενων εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη δομική και παραμετρική αβεβαιότητα των υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων, για διάφορες συνθήκες προηγούμενης εδαφικής υγρασίας και τιμές του συντελεστή τραχύτητας. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αβεβαιότητα που εισάγεται στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές, όταν χρησιμοποιούνται τυπικές πρακτικές των μηχανικών.

PDF Πλήρες κείμενο (3124 KB)

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Ruchinskaya, T., and K. Lalenis, Building urban resilience of public places in Volos, Greece. Perspectives and possibilities of related contribution of blockchain technology, Proceedings of IFoU 2018: Reframing Urban Resilience Implementation: Aligning Sustainability and Resilience, Barcelona, doi:10.3390/IFOU2018-05931, 2018.
2. #Ruchinskaya, T., and K. Lalenis, The effect of public places on community resilience. A case study of the role of social and digital tools in the City of Volos (Greece), in: Smaniotto Costa, C. et al. (eds.): C3Places, Culture & Territory 04, 201-214, doi:10.24140/2020-sct-vol.4-2.3, 2020.