Στοχαστική ανάλυση μη διακοπτόμενης κυκλοφοριακής ροής με έμφαση στη μακροπρόθεσμη εμμονή

Π. Καστής, Στοχαστική ανάλυση μη διακοπτόμενης κυκλοφοριακής ροής με έμφαση στη μακροπρόθεσμη εμμονή, Διπλωματική εργασία, 132 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.

[doc_id=1711]

[Ελληνικά]

Στη διπλωματική εργασία αναλύονται στοχαστικά τα χαρακτηριστικά των χρονοσειρών μέσης ταχύτητας, ποσοστού κατάληψης και όγκου κυκλοφορίας με έμφαση στη μακροπρόθεσμη εμμονή και προσδιορίζεται ένα μοντέλο πρόβλεψης για την ταχύτητα. Τα δεδομένα προήλθαν από ένα σύστημα φορατών σε αυτοκινητόδρομο στο Πορτλάντ των Η.Π.Α. και από τα Διόδια Πολύμυλου στην Εγνατία Οδό. Αναλύοντας τα αποτελέσματα των συναρτήσεων κατανομής, τα κλιμακογράμματα και το γράφημα ποσοστημορίων (Q-Q Plot) επιλέχθηκε το μοντέλο στάσιμων αυτοπαλινδρόμενου κινούμενου μέσου όρου (ARMA) τάξης (1,1). Επίσης, πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή μοντέλου Hurst-Kolmogorov, αλλά από την ανάλυση των πραγματικών δεδομένων δεν το τεκμηριώνεται η ακαταλληλότητα του. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος μετασχηματισμός ώστε από την κανονική κατανομή του μοντέλου να προσεγγιστεί η κατανομή της ιστορικής χρονοσειράς της ταχύτητας. Τέλος, έγινε εφαρμογή του μοντέλου ARMA(1,1) με 100 συνθετικές χρονοσειρές με τη μέθοδο Monte Carlo και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν συγκριτικά διαγράμματα μεταξύ της συνθετικής και της ιστορικής χρονοσειράς.

PDF Πλήρες κείμενο (4932 KB)