Διερεύνηση σεναρίων υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης στην περιοχή της Πελοποννήσου

Κ. Μάντεση, Διερεύνηση σεναρίων υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης στην περιοχή της Πελοποννήσου, Διπλωματική εργασία, 167 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2015.

[doc_id=1831]

[Ελληνικά]

Η συνδυασμένη μέθοδος της υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης στην εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου είναι μια εδραιωμένη μέθοδος, με πολλές εφαρμογές σε διεθνές επίπεδο. Όμως, οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές αφορούν μεγάλες λεκάνες απορροής ποταμών, που χαρακτηρίζονται από συνεχή ροή. Στην Ελλάδα, οι λεκάνες απορροής είναι συνήθως μικρές σε έκταση και με ποταμούς μεταβλητής ροής, οι οποίες πλήττονται και από στιγμιαίες πλημμύρες (flash floods). Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια προσπάθεια υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης σε τέτοιου είδους λεκάνες, δίνοντας έμφαση στην απάντηση δύο κύριων ερωτημάτων: i) ποια μέθοδος μοντελοποίησης είναι η καταλληλότερη για την αναπαράσταση των πολύπλοκων διεργασιών, που χαρακτηρίζουν λεκάνες με μεταβλητή απορροή και ii) ποια χωρική ανάλυση των προγνώσεων της βροχόπτωσης, οι οποίες είναι σε σημειακή μορφή (grid points), δίνει αξιόπιστες εκτιμήσεις των χωρικά ανηγμένων δεδομένων. Οι λεκάνες απορροής που μελετώνται είναι αυτές του Νέδοντα και του Λούσιου στην περιοχή της Πελοποννήσου και τα δυο επεισόδια βροχής που προσομοιώνονται είναι αυτά που συνέβησαν στις 17/1/13 και στις 13/11/13. Το υδρολογικό μοντέλο κάθε λεκάνης απαιτεί συνδυασμένη μοντελοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων διεργασιών και της αλληλεπίδρασής τους (διήθηση, κατείσδυση, υπόγειες απώλειες), οι οποίες είναι και οι κύριες διεργασίες σε λεκάνες απορροής ποταμών μεταβλητής ροής. Το μοντέλο βαθμονομήθηκε με ωριαία δεδομένα βροχής από τους υδρομετρικούς σταθμούς εξόδου των δύο λεκάνων για περίοδο περίπου 3 χρόνων (2011-2014). Οι προγνώσεις των δύο μελετώμενων επεισοδίων, έχουν χρονικό βήμα 6 ωρών και παράχθηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών με το μοντέλο αριθμητικής πρόγνωσης καιρού WRF. Αυτές οι προγνώσεις ανάγονται χωρικά με δύο μεθόδους: α) με βελτιστοποίηση της συμμετοχής των τεσσάρων γειτονικών διακριτών σημείων (grid points) των σταθμών των λεκάνων και β) με χρήση του μέσου όρου όλων των διακριτών σημείων, που βρίσκονται εντός των δύο λεκανών (επιφανειακή ανάλυση). Τα σενάρια πρόγνωσης της βροχόπτωσης, τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω αναγωγή χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου στα υδρολογικά μοντέλα, ώστε να παραχθούν οι χρονοσειρές απορροής στις εξόδους των δύο λεκάνων. Οι χρονοσειρές απορροής που παράγονται από το μοντέλο συγκρίνονται μεταξύ τους και με τις αντίστοιχες παρατηρημένες, ώστε να υποδειχθεί ποιά μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική για την πρόγνωση της απορροής.