Εκτίμηση περιβαλλοντικών ροών από την πολυπλοκότητα στη φειδωλότητα - Μαθήματα από το Λεσότο

A. Tegos, W. Schlüter, N. Gibbons, Y. Katselis, and A. Efstratiadis, Assessment of environmental flows from complexity to parsimony - Lessons from Lesotho, Water, 10 (10), 1293, doi:10.3390/w10101293, 2018.

[Εκτίμηση περιβαλλοντικών ροών από την πολυπλοκότητα στη φειδωλότητα - Μαθήματα από το Λεσότο]

[doc_id=1878]

[Αγγλικά]

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών ροών εστίαστε την εποσημονική της προσοχή στα ισχυρά τροποποιημένα υδροσυστήματα, όπως στις ρυθμιζόμενες εκροές κατάντη φραγμάτων. Υπό το πρίσμα αυτό, αναπτύχθηκαν πολυάριθμες προσεγγίσεις διαφορετικής πολυπλοκότητας, οι πιο ολιστικ΄ςς εκ των οποίων ενσωματώνουν υδρολογικά, υδραυλικά και βιολογικά δεδομένα και δεδομλενα ποιότητας νερού, καθώς και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Συχνά, ο βασικός στόχος είναι να βρεθούν οι βέλτιστες εκροές νερού, να ενσημερωθεί η πολιτική, και να προσδιοριστεί ένα βέλτιστο πλαίσιο. Η εργασία αυτή υλοποιεί μια απολποίηση του πλαισίου DRIFT, το οποίο αναφέρεται ως η πρώτη ολιστική προσέγγιση, και περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες, ήτοι υδρολογική, υδραυλική και ποιότητας ψαριών. Προτείνεται μια καινοτόμος εννοιολογική κατηγοριοποίηση της ποιότητας των ψαριών, που συσχετίζει τις απαιτήσεις της ισχυοπανίδας με υδραυλικά χαρακτηριστικά που εξάγονται από αναλύσεις δειγματοληψίας ψαριών. Η νέα μεθοδολογία εφαρμόστηκε και επαληθεύτηκε επιτυχώς σε τριες θέσεις ποταμών του Λεσότο, όπου προτύτερα είχε εφαρμοστεί η μέθοδος DRIFT.

PDF Πλήρες κείμενο (2633 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.mdpi.com/2073-4441/10/10/1293/htm

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. A. Efstratiadis, A. Tegos, A. Varveris, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows under limited data availability – Case study of the Acheloos River, Greece, Hydrological Sciences Journal, 59 (3-4), 731–750, doi:10.1080/02626667.2013.804625, 2014.
2. H. Tyralis, A. Tegos, A. Delichatsiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A perpetually interrupted interbasin water transfer as a modern Greek drama: Assessing the Acheloos to Pinios interbasin water transfer in the context of integrated water resources management, Open Water Journal, 4 (1), 113–128, 12, 2017.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Koskinas, A. Tegos, P. Tsira, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and Τ. Williamson, Insights into the Oroville Dam 2017 spillway incident, Geosciences, 9 (37), doi:10.3390/geosciences9010037, 2019.
2. A. Koskinas, and A. Tegos, StEMORS: A stochastic eco-hydrological model for optimal reservoir sizing, Open Water Journal, 6 (1), 1, 2020.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Yang, Z., K. Yang, L. Su, and H. Hu, The multi-objective operation for cascade reservoirs using MMOSFLA with emphasis on power generation and ecological benefit, Journal of Hydroinformatics, 21(2), 257-278, doi:10.2166/hydro.2019.064, 2019.
2. Langat, P. K., L. Kumar, and R. Koech, Identification of the most suitable probability distribution models for maximum, minimum, and mean streamflow, Water, 11, 734, doi:10.3390/w11040734, 2019.
3. Sahoo, B. B., R. Jha, A. Singh, A. and D. Kumar, Long short-term memory (LSTM) recurrent neural network for low-flow hydrological time series forecasting, Acta Geophysica, 67, 1471-1481, doi:10.1007/s11600-019-00330-1, 2019.
4. Ding, L., Q. Li, J. Tang, J. Wang, and X. Chen, Linking land use metrics measured in aquatic-terrestrial interfaces to water quality of reservoir-based water sources in Eastern China, Sustainability, 11(18), 4860, doi:10.3390/su11184860, 2019.
5. Koskinas, A., Stochastics and ecohydrology: A study in optimal reservoir design, Dams and Reservoirs, 30(2), 53-59, doi:10.1680/jdare.20.00009, 2020.
6. Jo, Y.-J., J.-H. Song, Y. Her, G. Provolo, J. Beom, M. Jeung, Y.-J. Kim, S.-H. Yoo, and K.-S. Yoon, Assessing the potential of agricultural reservoirs as the source of environmental flow, Water; 13(4), 508, doi:10.3390/w13040508, 2021.
7. Wu, M., H. Wu, A. T. Warner, H. Li, and Z. Liu, Informing environmental flow planning through landscape evolution modeling in heavily modified urban rivers in China, Water, 13(22), 3244, doi:10.3390/w13223244, 2021.
8. Hoque, M. M., A. Islam, and S. Ghosh, Environmental flow in the context of dams and development with special reference to the Damodar Valley Project, India: a review, Sustainable Water Resources Management, 8, 62, doi:10.1007/s40899-022-00646-9, 2022.
9. Owusu, A., M. Mul, M. Strauch, P. van der Zaag, M. Volk, and J. Slinger, The clam and the dam: A Bayesian belief network approach to environmental flow assessment in a data scarce region, Science of The Total Environment, 810, 151315, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151315, 2022.
10. Liu, S., Q. Zhang, Y. Xie, P. Xu, and H. Du, Evaluation of minimum and suitable ecological flows of an inland basin in China considering hydrological variation, Water, 15(4), 649, doi:10.3390/w15040649, 2023.
11. Nasiri Khiavi, A., R. Mostafazadeh, and F. Ghanbari Talouki, Using game theory algorithm to identify critical watersheds based on environmental flow components and hydrological indicators, Environment, Development and Sustainability, doi:10.1007/s10668-023-04390-8, 2024.
12. Bănăduc, D., A. Curtean-Bănăduc, S. Barinova, V. L. Lozano, S. Afanasyev, T. Leite, P. Branco, D. F. Gomez Isaza, J. Geist, A. Tegos, H. Olosutean, and K. Cianfanglione, Multi-interacting natural and anthropogenic stressors on freshwater ecosystems: Their current status and future prospects for 21st century, Water, 16(11), 1483, doi:10.3390/w16111483, 2024.

Κατηγορίες: Περιβάλλον, Υδρολογικές διεργασίες