Χρήση οικονομετρικών μεθόδων για τη διερεύνηση των μεταβολών της παγκόσμιας θερμοκρασιακής ανωμαλίας

Α. Γεωργιάδη, Χρήση οικονομετρικών μεθόδων για τη διερεύνηση των μεταβολών της παγκόσμιας θερμοκρασιακής ανωμαλίας, Μεταπτυχιακή εργασία, 64 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

[doc_id=1905]

[Ελληνικά]

Την τρέχουσα χρονική περίοδο η ανθρωπότητα βιώνει τη μετάβαση του κλιματικού συστήματος από την παρούσα κατάσταση, σε μία νέα θέση ισορροπίας. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη η διερεύνηση των αιτιών της αποσταθεροποίησης καθώς και η εκτίμηση της χωρικής κατανομής των επιπτώσεων, λόγω των μεγάλων βαθμών ελευθερίας του συστήματος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται, με τη χρήση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης χρονοσειρών, να αποτυπωθεί η συσχέτιση μεταξύ της παγκόσμιας θερμοκρασιακής μεταβολής (ανεξάρτητη μεταβλητή) και των μεταβλητών: (α) ηλιακή ακτινοβολία (Total Solar Irradiation – TSI), (β) δείκτης πολυδιάστατης Νότιας Ταλάντωσης (Multivariate ENSO Index – MEI), (γ) οπτικό βάθος σωματιδίων (Aerosols Optical Depth – AOD) και (δ) συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Τα αποτελέσματα από την εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος που επιλέχθηκε καταδεικνύουν ότι η μεταβολή της θερμοκρασιακής ανωμαλίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο βάσει της μεταβλητής που σχετίζεται με την συγκέντρωση του CO2 (ανθρωπογενής μεταβλητή), αλλά απαιτεί να ληφθούν υπόψη και οι μεταβλητές που σχετίζονται με φυσικές παραμέτρους, όπως ο δείκτης ΜΕΙ, η ηλιακά ακτινοβολία και το οπτικό βάθος των αεροζολ.

PDF Πλήρες κείμενο (1654 KB)