Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υδροπεριβαλλοντικών δεδομένων πληθοπορισμού για την ανάπτυξη συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών στη λεκάνη του π. Κηφισού

Ε. Ζαχαροπούλου, Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υδροπεριβαλλοντικών δεδομένων πληθοπορισμού για την ανάπτυξη συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών στη λεκάνη του π. Κηφισού, Μεταπτυχιακή εργασία, 181 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2019.

[doc_id=2009]

[Ελληνικά]

Οι πλημμύρες θεωρούνται μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές, επηρεάζοντας και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και υποδομές. Ωστόσο, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών, το μεγάλο στοίχημα των σύγχρονων κοινωνιών, παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις καθώς εκτός από τη δεδομένη πολύπλοκη φύση των υδρομετεωρολογικών διεργασιών, χρειάζεται να αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιστήμη των Πολιτών, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος στις ερευνητικές πρακτικές, εκτιμάται πως μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά προς την κατεύθυνση της συλλογής πληροφοριών αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο δεδομένα πληθοπορισμού μπορούν να ενταχθούν στην υδραυλική ανάλυση. Ειδικότερα, εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων που συλλέχθηκαν, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, από πιλοτικές εκστρατείες πολιτών στη λεκάνη απορροής του Κηφισού (Αττικής), στη διερεύνηση του ποταμού και της ανάπτυξης συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών, συνδυάζοντας φυσικά καταγραφές εγκατεστημένων σταθμών παρακολούθησης. Αρχικά, αναλύονται και αξιολογούνται οι εν λόγω δράσεις, ενώ στη συνέχεια τα αποτελέσματά τους και τα δεδομένα των αισθητήρων, αφού επεξεργαστούν κατάλληλα, χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταρτιστούν οι καμπύλες στάθμης - παροχής σε επιλεγμένες διατομές του ποταμού. Στη συνέχεια, μέσα από την ανάλυση επιλεγμένων πλημμυρικών επεισοδίων και τη συσχέτισή τους με τις καταγραφές κατακρήμνισης, επιδιώκεται να εξαχθούν βασικά συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας και απόκρισης της λεκάνης.

PDF Πλήρες κείμενο: