Ανάλυση αβεβαιότητας υδρευτικών καταναλώσεων με χρήση συνδυασμένης χωροχρονικής πληροφορίας – Εφαρμογή στο δίκτυο ύδρευσης του Αγρινίου

Κ. Σακελλάρη, Ανάλυση αβεβαιότητας υδρευτικών καταναλώσεων με χρήση συνδυασμένης χωροχρονικής πληροφορίας – Εφαρμογή στο δίκτυο ύδρευσης του Αγρινίου, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2019.

[doc_id=2011]

[Ελληνικά]

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των δεδομένων υδρευτικής κατανάλωσης που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, που συνδυαζόμενες επιτρέπουν την περιγραφή των σημειακών ζητήσεων που εισάγονται στα μοντέλα υδραυλικής ανάλυσης δικτύων διανομής. Ως πεδίο εφαρμογής χρησιμοποιείται το δίκτυο διανομής της πόλης του Αγρινίου, που περιλαμβάνει διάφορες πιεζομετρικές ζώνες, τροφοδοτούμενες από ανεξάρτητες δεξαμενές. Για κάθε ζώνη διατίθενται δεδομένα εκροών από την αντίστοιχη δεξαμενή, δίλεπτης χρονικής διακριτότητας, στη διάρκεια δύο θερινών ημερών. Ακόμη, διατίθενται λεπτομερή χωρικά δεδομένα από τιμολόγια ύδρευσης, σε κλίμακα τετραμήνου. Συνδυάζοντας τις δύο αυτές ετερογενείς πηγές δεδομένων, επιχειρείται η περιγραφή του χρονικού προφίλ των καταναλώσεων στους κόμβους του μοντέλου του δικτύου διανομής, και επιλύεται το μοντέλο προσομοίωσης για την εκτίμηση των πιέσεων στο δίκτυο. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με άλλες μεθόδους κατανομής των καταναλώσεων, που βασίζονται σε αδρομερή χωρική πληροφορία, καθώς και με συνθετικά προφίλ υδρευτικής ζήτησης που παράγονται από καινοτόμο στοχαστικό μοντέλο. Τελικό ζητούμενο είναι η αξιολόγηση των διαφορετικών προσεγγίσεων των σημειακών ζητήσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε μελέτες δικτύων ύδρευσης, και η επίδραση κάθε προστιθέμενης πληροφορίας στην αβεβαιότητα της υδραυλικής προσομοίωσης.

PDF Πλήρες κείμενο (11439 KB)