Υδρολογική διερεύνηση - Παραρτήματα Ε-ΣΤ

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Παραρτήματα Ε-ΣΤ, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 204 pages, Αθήνα, 1991.

[doc_id=218]

[Ελληνικά]

Το Παράρτημα Ε αναφέρεται στην επεξεργασία μέγιστων βροχοπτώσεων και την κατάρτιση όμβριων καμπυλών. Γίνεται παρουσίαση σε μορφή πινάκων και γραφημάτων της στατιστικής επεξεργασίας των σημειακών μεγίστων υψών βροχής, των όμβριων καμπυλών που καταρτίστηκαν με βάση τα βροχομετρικά και βροχογραφικά δεδομένα. Το Παράρτημα ΣΤ αναφέρεται στις πλημμύρες σχεδιασμού. Γίνεται παρουσίαση των πινακοποιημένων πλημμυρογραφημάτων σχεδιασμού (εισροής) και των πλημμυρογραφημάτων εκροής μετά από διόδευση μέσω του υπερχειλιστή και της σήραγγας εκτροπής.

PDF Πλήρες κείμενο (5526 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος