Υδραυλικές αναλύσεις, Παράρτημα C της Οριστικής Μελέτης Ι

R. Ruoss, and D. Koutsoyiannis, Hydraulic analyses, Appendix C in Appendices to Engineering Studies I, Arachthos River, Steno - Kalaritikos hydroelectric project, Engineering Report, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), Αριθμός τεύχους 4, 140 pages, Athens, Αύγουστος 1984.

[Υδραυλικές αναλύσεις, Παράρτημα C της Οριστικής Μελέτης Ι]

[doc_id=230]

[Αγγλικά]

Βελτιστοποίηση διαμέτρων σηράγγων. Υδραυλικές απώλειες στους αγωγούς από τον ταμιευτήρα Καλαρίτικου μέχρι τη διώρυγα φυγής. Σύστημα ανάπαλσης. Σήραγγες εκτροπής ποταμών. Εκκενωτές ταμιευτήρων.

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Στενού-Καλαρίτικου, Οριστική μελέτη