Το πλέγμα νερού-ενέργειας ως κοινωνικοτεχνικό σύστημα υπό αβεβαιότητα

A. Efstratiadis, and G.-K. Sakki, The water-energy nexus as sociotechnical system under uncertainty, Elgar Encyclopedia of Water Policy, Economics and Management, edited by P. Kountouri and A. Alamanos, Chapter 64, 279–283, doi:10.4337/9781802202946.00071, 2024.

[Το πλέγμα νερού-ενέργειας ως κοινωνικοτεχνικό σύστημα υπό αβεβαιότητα]

[doc_id=2341]

[Αγγλικά]

Αν και οι ρίζες της έννοιας της βιωσιμότητας και οι σχετικές ανησυχίες είναι πολύ βαθιές, οι τεράστιες αλλαγές σε όλες τις κλίμακες (παγκόσμια και τοπική) αναγκάζουν την επιστήμη να επιλύσει τον αλληλένδετο και εξαιρετικά αβέβαιο δεσμό μεταξύ νερού και ενέργειας. Οι τέσσερις πυλώνες της βιωσιμότητας βασίζονται σε τεχνικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι εγγενώς αλληλεξαρτώμενοι. Κατά συνέπεια, αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν πολλαπλές πτυχές αβεβαιότητας που καλύπτουν όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές διεργασίες, σχετικά με τις διεργασίες εισόδου του συστήματος (περιβαλλοντικές και κοινωνικές), τις ροές, καθώς και τις μετατροπές τους στο πλέγμα νερού-ενέργειας. Από καθαρά τεχνική άποψη, η αβεβαιότητα των εισερχόμενων περιβαλλοντικών διεργασιών εκφράζεται συνήθως μέσω πιθανοτικών και στοχαστικών μοντέλων, ως τα κατάλληλα μέσα για την περιγραφή μεταβαλλόμενων συστημάτων, ενώ το βασικό ερώτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι εάν τέτοιες προσεγγίσεις μπορούν επίσης να επεκταθούν σε ακόμη πιο σύνθετες τομείς των κοινωνικών συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η εστίαση αυτού του άρθρου είναι να εισαγάγει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνδέσμου νερού-ενέργειας ως δυναμικού κοινωνικοτεχνικού συστήματος, να τονίσει τις επιπτώσεις των διασυνδεδεμένων αβεβαιοτήτων μορφής καταρράκτη, και τελικά να παράσχει μια κριτική ανασκόπηση των λύσεων αιχμής.

PDF Πλήρες κείμενο (176 KB)

Βλέπε επίσης: https://www.elgaronline.com/display/book/9781802202946/chapter64.xml

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.
2. I. Koutiva, and C. Makropoulos, Exploring the effects of alternative water demand management strategies using an agent-based model, Water, 11 (11), 2216, doi:10.3390/w11112216, 2019.
3. I. Tsoukalas, P. Kossieris, and C. Makropoulos, Simulation of non-Gaussian correlated random variables, stochastic processes and random fields: Introducing the anySim R-Package for environmental applications and beyond, Water, 12 (6), 1645, doi:10.3390/w12061645, 2020.
4. G.-K. Sakki, I. Tsoukalas, P. Kossieris, C. Makropoulos, and A. Efstratiadis, Stochastic simulation-optimisation framework for the design and assessment of renewable energy systems under uncertainty, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 168, 112886, doi:10.1016/j.rser.2022.112886, 2022.

Κατηγορίες: Αβεβαιότητα, Νερό και ενέργεια