Υδρολογική μελέτη - Έκθεση

Δ. Κουτσογιάννης, Η. Βασιλόπουλος, και Ε. Καραλής, Υδρολογική μελέτη - Έκθεση, Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, ΜΕΤΕΡ, Αριθμός τεύχους 1, 70 pages, Αθήνα, Μάρτιος 1982.

[doc_id=235]

[Ελληνικά]

Επεξεργασία των παροχομετρικών και σταθμημετρικών-σταθμηγραφικών δεδομένων του υδρομετρικού σταθμού Ηλιολούστου Αγιάκ. Επεξεργασία των βροχομετρικών και βροχογραφικών δεδομένων λεκάνης καθώς και των υδρομετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασίας, εξάτμισης κατά Penman κτλ.). Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης. Κατάρτιση εννοιολογικού μοντέλου βροχής-απορροής και, μέσω αυτού, διεύρυνση του δείγματος απορροών. Ανάλυση εύρους απορροών. Μελέτη των εισροών και απολήψεων του ταμιευτήρα. Διαστασιολόγηση του ταμιευτήρα. Προσομοίωση της λειτουργίας του ταμιευτήρα και εκτίμηση του ρυθμισμένου όγκου απόληψης με συμβατικές και στοχαστικές μεθόδους. Παραγωγή μοναδιαίου υδρογραφήματος από δεδομένα ιστορικών πλημμυρών. Εκτίμηση των πλημμυρικών παροχών περιόδου επαναφοράς μέχρι 5000 ετών. Διαστασιολόγηση του υπερχειλιστή και της σήραγγας εκτροπής και υπολογισμοί διόδευσης πλημμυρών.

PDF Πλήρες κείμενο (3974 KB)

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, On the parametric approach to unit hydrograph identification, Water Resources Management, 3 (2), 107–128, doi:10.1007/BF00872467, 1989.