Τροφοδοτώντας τα ενεργειακά συστήματα με συνθετικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

A. Efstratiadis, and G.-K. Sakki, Driving energy systems with synthetic electricity prices, European Geosciences Union General Assembly 2024, Vienna, Austria & Online, EGU24-3165, doi:10.5194/egusphere-egu24-3165, 2024.

[Τροφοδοτώντας τα ενεργειακά συστήματα με συνθετικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας]

[doc_id=2445]

[Αγγλικά]

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, η οποία είναι ο βασικός μοχλός των ενεργειακών συστημάτων, έχει υποστεί διαρθρωτικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να ευνοηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να προωθηθεί η απανθρακοποίηση. Μια ουσιαστική κατευθυντήρια αρχή ήταν η καθιέρωση του Μοντέλου-Στόχου (Target Model), που διαμορφώνει μια νέα εποχή της ενέργειας ως εμπορικού προϊόντος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τιμή της αγοράς να εξαρτηθεί περισσότερο από κοινωνικοοικονομικές διαταραχές και εξαιρετικά απρόβλεπτα γεγονότα, όπως οικονομικές, γεωπολιτικές και υγειονομικές κρίσεις. Κατά συνέπεια, η μεταβλητότητα των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά σε όλες τις κλίμακες (ενδοημερήσια, εποχιακή και μακροπρόθεσμη). Προκειμένου να ενσωματωθεί αυτή η μείζονα πτυχή αβεβαιότητας στη μοντελοποίηση των ενεργειακών συστημάτων, εισάγουμε ένα γενικό πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για να αναπαραστήσουμε τη δυναμική της αγοράς ως μια τυχαία διεργασία σε όλες τις κλίμακες. Βασική πρόκληση είναι η αποτύπωση της συμπεριφοράς των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας που χαρακτηρίζονται από σημαντικές ιδιαιτερότητες, όπως η μεταβλητότητα και οι αιχμές, καθώς και η διπλή περιοδικότητα, μεταξύ των εποχών και εντός του ενδοημερήσιου κύκλου. Περαιτέρω προκλήσεις προκαλούνται από την περιορισμένη στατιστική πληροφορία στο πλαίσιο της δομής του Target Model και την ανάγκη εφαρμογής στα συνθετικά δεδομένα μη αναμενόμενων αλλά έμμονων αλλαγών, όπως παρατηρήθηκε κατά την πρόσφατη ενεργειακή κρίση. Για να δοκιμάσουμε τη μεθοδολογία μας, προσομοιώνουμε την αρκετά διαφορετική στατιστική απόκριση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και την Πορτογαλία – δύο χώρες με παρόμοιες οικονομικές συνθήκες, δημοσιονομική συμμόρφωση και ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-3165.html