Εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων

D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Proceedings of the Integrated Decision-Making for Watershed Management Symposium, Chevy Chase, Maryland, doi:10.13140/RG.2.1.3528.9848, US Environmental Protection Agency, Duke Power, Virginia Tech, 2001.

[Εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων]

[doc_id=25]

[Αγγλικά]

Αναπτύχθηκε ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στα συστήματα ταμιευτήρων πολλαπλού σκοπού. Το λογισμικό εργαλείο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για υδροσυστήματα με πολλαπλές, συνήθως αλληλοσυγκρουόμενες, χρήσεις νερού και πολλαπλούς λειτουργικούς στόχους, και να αντιμετωπίζει τα συστήματα ταμιευτήρων ως ολότητες. Το μαθηματικό του πλαίσιο είναι το πρωτότυπο σχήμα παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Κύρια ιδέα του είναι η παραμετρική έκφραση των κανόνων λειτουργίας των ταμιευτήρων και των άλλων έργων (π.χ. σταθμών παραγωγής ενέργειας). Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των μεταβλητών απόφασης, κάνοντας έτσι εφικτό τον εντοπισμό της βέλτιστης διαχειριστικής πολιτικής, η οποία μεγιστοποιεί την απόδοση του συστήματος και το λειτουργικό όφελος, ή/και ελαχιστοποιεί τη διακινδύνευση που σχετίζεται με τις διαχειριστικές αποφάσεις. Για την ανάπτυξη του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν προχωρημένες τεχνικές πληροφορικής. Όπως έδειξαν δύο λεπτομερείς εφαρμοσμένες μελέτες, το εργαλείο είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος υδροσυστημάτων και έτσι μπορεί να είναι χρήσιμο σε φορείς που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση του νερού και της ενέργειας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3528.9848

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Η εργασία αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Nalbantis, E. Rozos, G. M. T. Tentes, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Integrating groundwater models within a decision support system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 279–286, European Water Resources Association, 2002.
2. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and D. Xenos, Minimizing water cost in the water resource management of Athens, Urban Water Journal, 1 (1), 3–15, doi:10.1080/15730620410001732099, 2004.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Xenos, D., C. Karopoulos and E. Parlis, Modern confrontation of the management of Athens' water supply system, Proc. 7th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 952-958, 2001.
2. #Zeitoun, D. G., and A. J. Mellout, Decision support systems based on automatic water balance computation for groundwater management planning – The case of Israel’s coastal aquifer, Geoinformatics for Natural Resource Management, Joshi, P. K., P. Pani, S. N. Mohapartra, and T. P. Singh (eds.), Ch. 7, 634 pp., Nova Science Publishers Inc., New York, 2009.
3. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Towards the optimization of water resource use in the Upper Blue Nile river basin, European Water, 60, 61-66, 2017.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα, Βελτιστοποίηση