Ένταξη μοντέλων υπόγειων νερών σε σύστημα υποστήριξης αποφάσεων

I. Nalbantis, E. Rozos, G. M. T. Tentes, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Integrating groundwater models within a decision support system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 279–286, European Water Resources Association, 2002.

[Ένταξη μοντέλων υπόγειων νερών σε σύστημα υποστήριξης αποφάσεων]

[doc_id=549]

[Αγγλικά]

Επιχειρείται η ολοκλήρωση μοντέλων υπόγειας ροής στο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System, ΣΥΑ) ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ, το οποίο εξειδικεύεται στη διαχείριση συστημάτων πολλαπλών ταμιευτήρων. Αυτό θα βοηθήσει στη διαχείριση συνδυαστικών σχημάτων χρήσεων. Το ΣΥΑ χρησιμοποιείται σήμερα για την ύδρευση της Αθήνας. Το σύστημα που προσομοιώνεται είναι η λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού και ο υποκείμενος καρστικός υδροφορέας της. Το καρστ παρέχει νερό για τις τοπικές ανάγκες άρδευσης όπως επίσης και για τις ανάγκες ύδρευσης της Αθήνας. Επιπλέον, οι επιφανειακές εκροές της λεκάνης αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της απορροής της λίμνης Υλίκης, ενός από τους τρεις σημαντικότερους ταμιευτήρες της Αθήνας. Εξετάζονται τρία εναλλακτικά μοντέλα, διαφορετικού επιπέδου πολυπλοκότητας. Το πρώτο μοντέλο είναι ένα πολυκυτταρικό μοντέλο που προσομοιώνει την επιφανειακή απορροή της λεκάνης σε συνδυασμό με την υπόγεια ροή. Το δεύτερο μοντέλο είναι ένα εννοιολογικό αδιαμέριστο μοντέλο, ενώ το τρίτο είναι ένα υφιστάμενο κατανεμημένο μοντέλο υπόγειας ροής που βασίζεται στο MODFLOW. Πειραματισμοί με διαφορετικά σενάρια διαχείρισης επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την αποδοτικότητα και καταλληλότητα των τριών αυτών μοντέλων, στα πλαίσια της ολοκλήρωσής τους με το ΣΥΑ.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Η εργασία αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, A parametric rule for planning and management of multiple reservoir systems, Water Resources Research, 33 (9), 2165–2177, doi:10.1029/97WR01034, 1997.
2. Ι. Ναλμπάντης, Υδατικοί Πόροι, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 35, 54 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.
3. D. Koutsoyiannis, A generalized mathematical framework for stochastic simulation and forecast of hydrologic time series, Water Resources Research, 36 (6), 1519–1533, doi:10.1029/2000WR900044, 2000.
4. Ι. Ναλμπάντης, και Ε. Ρόζος, Σύστημα προσομοίωσης του υδρολογικού κύκλου στη λεκάνη Β. Κηφισού, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 10, 72 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
5. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Proceedings of the Integrated Decision-Making for Watershed Management Symposium, Chevy Chase, Maryland, doi:10.13140/RG.2.1.3528.9848, US Environmental Protection Agency, Duke Power, Virginia Tech, 2001.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.
2. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.
3. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Dentinho, T.P., R. Minciardi, M. Robba, R. Sacile & V. Silva, Impacts of agriculture and dairy farming on groundwater quality: an optimization problem. In: Voinov, A. et al. (eds.), Proceedings of the iEMSs 3rd Biennial Meeting, Burlington, USA, 2006.
2. #Giupponi, C., Sustainable Management of Water Resources: An Integrated Approach, 361 pages, Edward Elgar Publishing (ISBN 1845427459), 2006.
3. #Barlebo, H.C. (ed.), State-of-the-art report with users’ requirements for new IWRM tools, NeWater, www.newater.info, 2006.
4. #Dentinho, T. et al, The architecture of a decision support system (DSS) for groundwater quality preservation in Terceira Island (Azores), Integrated Water Management: Practical Experiences and Case Studies, P. Meire et al. (eds.), Springer, 2007.
5. #Lowry, T. S., S. A. Pierce, V. C. Tidwell, and W. O. Cain, Merging spatially variant physical process models under an optimized systems dynamics framework, Technical Report, Sandia National Laboratories, 67 p., 2007.
6. Bandani, E. and M. A. Moghadam, Application of groundwater mathematical model for assessing the effects of Galoogah dam on the Shooro aquifer, Iran, European Journal of Scientific Research, 54 (4), 499-511, 2011.
7. Golchin, I., M. A. Moghaddam and N. Asadi, Numerical study of groundwater flow in Iranshahr plain aquifer, Iran, Middle-East Journal of Scientific Research, 8 (5), 975-983, 2011.
8. #Minciardi, R., M. Robba, and R. Sacile, Environmental Decision Support Systems for soil pollution control and prevention, Soil Remediation, L. Aachen and P. Eichmann (eds.), Chapter 2, 45-85, Nova Science Publishers, 2011.
9. #Pierce, S. a., J. M. Sharp Jr, and D. J. Eaton, Decision support systems and processes for groundwater, Integrated Groundwater Management: Concepts, Approaches and Challenges, A. J. Jakeman, O. Barreteau, R. J. Hunt, J.-D. Rinaudo, A. Ross (editors), 639-665, Springer, doi:10.1007/978-3-319-23576-9_25, 2016.

Κατηγορίες: Υπόγεια νερά, Υδρολογικά μοντέλα