Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην προσομοίωση συστημάτων ταμιευτήρων

Α. Ευστρατιάδης, Ν. Ζερβός, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην προσομοίωση συστημάτων ταμιευτήρων, Διαχείριση υδατικών πόρων σε ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου - Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου, επιμέλεια Γ. Τσακίρης, Α. Στάμου, και Ι. Μυλόπουλος, Βόλος, 36–43, doi:10.13140/RG.2.1.4053.2724, Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, 1999.

[doc_id=27]

[Ελληνικά]

Το έργο της βέλτιστης διαχείρισης ενός συστήματος ταμιευτήρων καθίσταται ιδιαίτερα πολύπλοκο όταν υπάρχει ανταγωνισμός στις χρήσεις νερού όπως η ύδρευση, η άρδευση, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας κ.ά. Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας αποτελεί ένα λογισμικό εργαλείο, κατάλληλο για την προσομοίωση και αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης υδατικών πόρων σε υδροσυστήματα πολλαπλών στόχων. Το μαθηματικό μοντέλο βασίζεται σε πρόσφατη εισαγωγή και θεωρητική ανάπτυξη παραμετρικών κανόνων λειτουργίας συστημάτων ταμιευτήρων. Η υλοποίηση στον Υδρονομέα έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να είναι δυνατή η προσαρμογή του μοντέλου σε ένα ευρύ φάσμα υδροσυστημάτων και αφετέρου να προσομοιώνεται πιστά η πραγματικότητα, συνυπολογίζοντας όλους τους φυσικούς, λειτουργικούς, περιβαλλοντικούς και λοιπούς περιορισμούς. Ο Υδρονομέας περιλαμβάνει υποσυστήματα λειτουργικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης ως προς τις καταναλωτικές και ενεργειακές χρήσεις του νερού, καθώς και υποσύστημα γραφικής απεικόνισης. Το πρόγραμμα προσαρμόστηκε κι ελέγχθηκε στο υδροσύστημα που περιλαμβάνει τα υφιστάμενα και υπό κατασκευή έργα στον Αχελώο, τη σχεδιαζόμενη εκτροπή και τα συναφή έργα στη Θεσσαλία.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4053.2724

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων, Υδροσυστήματα, Λογισμικό, Εργασίες φοιτητών