Απλό σχήμα στοχαστικού επιμερισμού για τη μοντελοποίηση της αστικής απορροής

D. Zarris, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, A simple stochastic rainfall disaggregation scheme for urban drainage modelling, Proceedings of the 4th International Conference on Developments in Urban Drainage Modelling, edited by D. Butler and C. Maksimovic, London, 85–92, doi:10.13140/RG.2.1.3004.6969, International Association of Water Quality, International Association of Hydraulic Research, UNESCO, Imperial College, London, 1998.

[Απλό σχήμα στοχαστικού επιμερισμού για τη μοντελοποίηση της αστικής απορροής]

[doc_id=28]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται μια μεθοδολογία υδρολογικού σχεδιασμού εναλλακτική αυτών της καταιγίδας σχεδιασμού και της συνεχούς προσομοίωσης με ιστορικά ή συνθετικά δεδομένα καταιγίδων. Η μεθοδολογία βασίζεται στις καμπύλες έντασης-διάρκειας-περιόδου επαναφοράς της υπό μελέτη αστικής υδρολογικής λεκάνης, τις οποίες και χρησιμοποιεί ως μοναδικές εισόδους. Η κύρια ιδέα της είναι η χρήση της μεθόδου της καταιγίδας σχεδιασμού για τον προσδιορισμό των αθροιστικών χαρακτηριστικών της καταιγίδας σχεδιασμού, δηλαδή της διάρκειας και του ολικού ύψους, τα οποία εξάγονται με βάση τις καμπύλες έντασης-διάρκειας-περιόδου επαναφοράς της περιοχής, και στη συνέχεια η χρήση μιας τεχνικής στοχαστικού επιμερισμού για τη γέννηση ενός συνόλου εναλλακτικών υετογραφημάτων (αντί της υιοθέτησης μιας μοναδικής αλλά αυθαίρετης χρονικής κατανομής). Τα υετογραφήματα που γεννώνται με στοχαστική μεθοδολογία στη συνέχεια εισάγονται σε ένα μοντέλο βροχής-απορροής και έπειτα διοδεύονται μέσω του δικτύου αποχέτευσης, προσομοιώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την υδραυλική λειτουργία του δικτύου. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται η δεσμευμένη κατανομή της αιχμής της εκροής, η οποία στη συνέχεια αξιοποιείται για τη μελέτη των χαρακτηριστικών σχεδιασμού και της συμπεριφοράς του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

PDF Πλήρες κείμενο (306 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3004.6969

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and C. Onof, Rainfall disaggregation using adjusting procedures on a Poisson cluster model, Journal of Hydrology, 246, 109–122, 2001.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Grimaldi, S., F. Serinaldi, F. Napolitano and L. Ubertini, A 3-copula function application for design hyetograph analysis, IAHS-AISH Publication, (293), 203-211, 2005.
2. Grimaldi, S., and F. Serinaldi, Design hyetograph analysis with 3-copula function, Hydrological Sciences Journal, 51 (2), 223-238, 2006.
3. Calvo, B.. and F. Savi, A real-world application of Monte Carlo procedure for debris flow risk assessment, Computers & Geosciences, 35(5), 967–977, 2009.

Κατηγορίες: Στοχαστικός επιμερισμός, Μοντέλα βροχής, Στοχαστική