Επιμερισμός της βροχόπτωσης χρησιμοποιώντας διαδικασίες συνόρθωσης σε ένα μοντέλο συστοιχίας Poisson

D. Koutsoyiannis, and C. Onof, Rainfall disaggregation using adjusting procedures on a Poisson cluster model, Journal of Hydrology, 246, 109–122, 2001.

[Επιμερισμός της βροχόπτωσης χρησιμοποιώντας διαδικασίες συνόρθωσης σε ένα μοντέλο συστοιχίας Poisson]

[doc_id=368]

[Αγγλικά]

Αναπτύσσεται μια μεθοδολογία επιμερισμού για την παραγωγή ωριαίων δεδομένων ώστε το ημερήσιο άθροισμά τους να ταυτίζεται με ένα δεδομένο ημερήσιο ύψος βροχής. Η μεθοδολογία συνδυάζει ένα μοντέλο προσομοίωσης της βροχής, που βασίζεται στην ανέλιξη Bartlett-Lewis, με αποδεδειγμένες τεχνικές που αναπτύχθηκαν για τη συνόρθωση των τιμών της λεπτότερης χρονικής κλίμακας (ωριαίας) σε τρόπο ώστε να συμφωνούν με τις τιμές της αραιότερης χρονικής κλίμακας (ημερήσιας). Η μεθοδολογία αντιμετωπίζει άμεσα το πρόβλημα της επέκτασης μιας μικρού μήκους ωριαίας χρονοσειράς αξιοποιώντας μια μεγαλύτερου μήκους ημερήσια χρονοσειρά στο ίδιο σημείο και παρέχει τη θεωρητική βάση για την επιχειρησιακή χρήση της μεθοδολογίας αυτής σε περίπτωση πλήρους έλλειψης ωριαίων δεδομένων. Ο αλγόριθμος επικυρώθηκε σε κατάσταση πλήρους ελέγχου για την περίπτωση που διατίθενται ωριαία δεδομένα. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν δύο περιπτώσεις (με δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ), τα αποτελέσματα των οποίων δείχνουν την καλή επίδοση της μεθοδολογίας στη διατήρηση των σημαντικών στατιστικών ιδιοτήτων της διεργασίας της βροχόπτωσης.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00363-8

Σημείωση:

Η μεθοδολογία αξιοποιήθηκε στην ανάπτυξη του πακέτου λογισμικού για τη στοχαστική προσομοίωση βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα "ΥΕΤΟΣ".

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, A dynamic model for short-scale rainfall disaggregation, Hydrological Sciences Journal, 35 (3), 303–322, doi:10.1080/02626669009492431, 1990.
2. D. Koutsoyiannis, A stochastic disaggregation method for design storm and flood synthesis, Journal of Hydrology, 156, 193–225, doi:10.1016/0022-1694(94)90078-7, 1994.
3. D. Koutsoyiannis, and A. Manetas, Simple disaggregation by accurate adjusting procedures, Water Resources Research, 32 (7), 2105–2117, doi:10.1029/96WR00488, 1996.
4. D. Zarris, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, A simple stochastic rainfall disaggregation scheme for urban drainage modelling, Proceedings of the 4th International Conference on Developments in Urban Drainage Modelling, edited by D. Butler and C. Maksimovic, London, 85–92, doi:10.13140/RG.2.1.3004.6969, International Association of Water Quality, International Association of Hydraulic Research, UNESCO, Imperial College, London, 1998.
5. D. Koutsoyiannis, and C. Onof, A computer program for temporal rainfall disaggregation using adjusting procedures (HYETOS), 25th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 2, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.33488.10243, European Geophysical Society, 2000.
6. D. Koutsoyiannis, Coupling stochastic models of different time scales, Water Resources Research, 37 (2), 379–391, doi:10.1029/2000WR900200, 2001.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, On the representation of hyetograph characteristics by stochastic rainfall models, Journal of Hydrology, 251, 65–87, 2001.
2. D. Koutsoyiannis, C. Onof, and H. S. Wheater, Multivariate rainfall disaggregation at a fine timescale, Water Resources Research, 39 (7), 1173, doi:10.1029/2002WR001600, 2003.
3. D. Koutsoyiannis, An entropic-stochastic representation of rainfall intermittency: The origin of clustering and persistence, Water Resources Research, 42 (1), W01401, doi:10.1029/2005WR004175, 2006.
4. D. Koutsoyiannis, and A. Langousis, Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78, doi:10.1016/B978-0-444-53199-5.00027-0, Academic Press, Oxford, 2011.
5. E. Dodangeh, K. Shahedi, K. Solaimani, and P. Kossieris, Usability of the BLRP model for hydrological applications in arid and semi-arid regions with limited precipitation data, Modeling Earth Systems and Environment, 2017.
6. P. Kossieris, C. Makropoulos, C. Onof, and D. Koutsoyiannis, A rainfall disaggregation scheme for sub-hourly time scales: Coupling a Bartlett-Lewis based model with adjusting procedures, Journal of Hydrology, 556, 980–992, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.07.015, 2018.
7. I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Building a puzzle to solve a riddle: A multi-scale disaggregation approach for multivariate stochastic processes with any marginal distribution and correlation structure, Journal of Hydrology, 575, 354–380, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.05.017, 2019.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Clark, S., R. Pitt, S. Burian and R. Field, Urban wet-weather flows, Water Environment Research, 74, 106-230, 2002.
2. Ramos, M.H., Rainfall disaggregation, Houille Blanche-Revue Internationale de L'Eau, (6), 123-128, 2003.
3. Clark, S., S. Burian, R. Pitt and R. Field, Urban wet-weather flows, Water Environment Research, 75(5), 1133-1192, 2003.
4. Kandel, D.D., A.W. Western, R.B. Grayson and H.N. Turra, Process parameterization and temporal scaling in surface runoff and erosion modelling, Hydrological Processs, 18 (8), 1423-1446, 2004.
5. #Maskey, S., Modelling Uncertainty in Flood Forecasting Systems, Taylor Francis, 180 pp., 2004.
6. Paulson, K.S., Fractal interpolation of rain rate time series, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 109 (D22), D22102, 2004.
7. Gyasi-Agyei, Y., Stochastic disaggregation of daily rainfall into one-hour time scale, Journal of Hydrology, 309, 178-190, 2005.
8. Wheater, H.S., R.E. Chandler, C.J. Onof, V.S. Isham, E. Bellone, C. Yang, D. Lekkas, G. Lourmas & M.L. Segond, Spatial-temporal rainfall modelling for flood risk estimation, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 19(6), 403-416, 2005.
9. Elshamy, M.E., H.S. Wheater, N. Gedney and C. Huntingford, Evaluation of the rainfall component of a weather generator for climate impact studies, Journal of Hydrology, 326(1-4), 1-24, 2006.
10. Cowpertwait, P.S.P., T. Lockie and M.D. Davies, A stochastic spatial-temporal disaggregation model for rainfall, Journal of Hydrology New Zealand, 45(1), 1-12, 2006.
11. Segond, M.-L., C. Onof and H.S. Wheater, Spatial-temporal disaggregation of daily rainfall from a generalized linear model, Journal of Hydrology, 331(3-4), 674-689, 2006.
12. Wu, S.-J., Y.-K. Tung and J.-C. Yang, Stochastic generation of hourly rainstorm events, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 21(2), 195-212, 2006.
13. Deidda, R., G. Mascaro, E. Piga and G. Querzoli, An automatic system for rainfall signal recognition from tipping bucket gage strip charts, Journal of Hydrology, 333(2-4), 400-412, 2007.
14. Debele, B., R. Srinivasan and J. Yves Parlange, Accuracy evaluation of weather data generation and disaggregation methods at finer timescales, Advances in Water Resources, 30(5), 1286-1300, 2007.
15. Gaume, E., N. Mouhous and H. Andrieu, Rainfall stochastic disaggregation models: Calibration and validation of a multiplicative cascade model, Advances in Water Resources, 30(5), 1301-1319, 2007.
16. Segond, M.-L., N. Neokleous, C. Makropoulos, C. Onof and C. Maksimovic, Simulation and spatio-temporal disaggregation of multi-site rainfall data for urban drainage applications, Hydrological Sciences Journal, 52(5), 917-935, 2007.
17. Marani, M. and S. Zanetti, Downscaling rainfall temporal variability, Water Resources Research, 43(9), Art. No. W09415, 2007.
18. Wang, Q.J., and R.J. Nathan, A method for coupling daily and monthly time scales in stochastic generation of rainfall series, Journal of Hydrology, 346(3-4), 122-130, 2007.
19. Gyasi-Agyei, Y., and S.M.P.B. Mahbub, A stochastic model for daily rainfall disaggregation into fine time scale for a large region, Journal of Hydrology, 347(3-4), 358-370, 2007.
20. #Mahbub, S. M. P. B., Y. Gyasi-Agyei and S. A. Wasimi, Variance analysis for a daily rainfall disaggregation model, Proceedings of International Conference on Adaptive Science & Technology, ICAST 2007 - Advancement through technology and education, 10-12 Dec., Accra, Ghana, 2007.
21. Choi, J., S.A. Socolofsky and F. Olivera, Hourly disaggregation of daily rainfall in Texas using measured hourly precipitation at other locations, Journal of Hydrologic Engineering, 13(6), 476-487, 2008.
22. Knoesen, D.M., and J.C. Smithers, The development and assessment of a regionalised daily rainfall disaggregation model for South Africa, Water SA, 34 (3), 323-330, 2008.
23. Zhang, J., R.R. Murch, M.A. Ross, A.R. Ganguly and M. Nachabe, Evaluation of statistical rainfall disaggregation methods using rain-gauge information for West-Central Florida, Journal of Hydrologic Engineering, 13 (12), 1158-1169, 2008.
24. Kim, B.-S., B.-K. Kim, M.-S. Kyung and H.-S. Kim, Impact Assessment of Climate Change on Extreme Rainfall and I-D-F Analysis, Journal of Korea Water Resources Association, 41 (4), 379-394, 2008.
25. Kyoung, M.-S., B. Sivakumar, H.-S. Kim and B.-S. Kim, Chaotic Disaggregation of Daily Rainfall Time Series, Journal of Korea Water Resources Association, 41 (9), 959-967, 2008.
26. #Petry, U., Y. Hundecha, M. Pahlow and A. Schumann, Generation of severe flood scenarios by stochastic rainfall in combination with a rainfall runoff model, 4th International Symposium on Flood Defence, Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability, Toronto, Ontario, Canada, 2008.
27. Barillec, R., and D. Cornford, Data assimilation for precipitation nowcasting using Bayesian inference, Advances in Water Resources, 32(7), 1050-1065, 2009.
28. Debele, B., R. Srinivasan and J.Y. Parlange, Hourly analyses of hydrological and water quality simulations using the ESWAT model, Water Resources Management, 23 (2), 303-324, 2009.
29. Onof, C., and K. Arnbjerg-Nielsen, Quantification of anticipated future changes in high resolution design rainfall for urban areas, Atmospheric Research, 92 (3), 350-363, 2009.
30. Knoesen, D., and J. Smithers, The development and assessment of a daily rainfall disaggregation model for South Africa, Hydrological Sciences Journal, 54(2), 217-233, 2009.
31. Rupp, D. E., R. F. Keim, M. Ossiander, M. Brugnach and J. S. Selker, Time scale and intensity dependency in multiplicative cascades for temporal rainfall disaggregation, Water Resources Research, 45, W07409, doi:10.1029/2008WR007321, 2009.
32. Nijssen, D., A. Schumann, M. Pahlow and B. Klein, Planning of technical flood retention measures in large river basins under consideration of imprecise probabilities of multivariate hydrological loads, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9, 1349-1363, 2009.
33. #Pui, A., A. Sharma and R. Mehrotra, A comparison of alternatives for daily to sub-daily rainfall disaggregation, 18th World IMACS / MODSIM Congress, 3535-3541, Cairns, Australia, 2009.
34. Wu, S. J., Y. K. Tung, and J. C. Yang, Incorporating daily rainfall to derive at-site hourly depth-duration-frequency relationships, Journal of Hydrologic Engineering, 14 (9), 992-1001, 2009.
35. Mezghani, A., and B. Hingray, A combined downscaling-disaggregation weather generator for stochastic generation of multisite hourly weather variables over complex terrain: Development and multi-scale validation for the Upper Rhone River basin, Journal of Hydrology, 377 (3-4), 245-260, 2009.
36. Laloy, E, and C. L.Bielders, Modelling intercrop management impact on runoff and erosion in a continuous maize cropping system: Part II. Model Pareto multi-objective calibration and long-term scenario analysis using disaggregated rainfall, European Journal of Soil Science, 60 (6), 1022-1037, 2009.
37. Segond, M. L., H. S. Wheater and C. Onof, Investigation of the performance of a simple rainfall disaggregation scheme using semi-distributed hydrological modelling of the Lee catchment, UK, Hydrology Research, 41 (2), 134-144, 2010.
38. Wang, L., C. Onof and C. Maksimovic, Reconstruction of sub-daily rainfall sequences using multinomial multiplicative cascades, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 7, 5267-5297, doi:10.5194/hessd-7-5267-2010, 2010.
39. Haile, A. T., T. Rientjes, E. Habib and V.Jetten, Rain event properties and dimensionless rain event hyetographs at the source of the Blue Nile River, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 7, 5805-5849, doi: 10.5194/hessd-7-5805-2010, 2010.
40. He, L., G. Q. Wang and X. D. Fu, Disaggregation model of daily rainfall and its application in the Xiaolihe watershed, Yellow River, Journal of Environmental Informatics, 16(1), 11-18, 2010.
41. Maraun, D., F Wetterhall, A. M. Ireson, R. E. Chandler, E. J. Kendon, M. Widmann, S. Brienen, H. W. Rust, T. Sauter, M. Themessl, V. K. C. Venema, K. P. Chun, C. M. Goodess, R. G. Jones, C. Onof, M. Vrac and I. Thiele-Eich, Precipitation downscaling under climate change: Recent developments to bridge the gap between dynamical models and the end user, Rev. Geophys., 48, RG3003, doi: 10.1029/2009RG000314, 2010.
42. #Wang, L.P., Č. Maksimović and C. Onof, An improved multifractal model for short-term rainfall forecast, Integrating Water Systems - Proceedings of the 10th International on Computing and Control for the Water Industry, CCWI 2009, 775-780, 2010.
43. #Sharma, A., and R. Mehrotra, Rainfall Generation, in Rainfall: State of the Science (eds F. Y. Testik and M. Gebremichael), American Geophysical Union, Washington, DC, 10.1029/2010GM000973, 2010.
44. Engida, A. N., and M. Esteves, Characterization and disaggregation of daily rainfall in the Upper Blue Nile Basin in Ethiopia, Journal of Hydrology, 399 (3-4), 226-234, 2011.
45. Haile, A. T., T. H. M. Rientjes, E. Habib and V. Jetten and M. Gebremichael, Rain event properties at the source of the Blue Nile River, Hydrol. Earth Syst. Sci., 15, 1023-1034, 2011.
46. Gyasi-Agyei, Y., Copula-based daily rainfall disaggregation model, Water Resour. Res., 47, W07535, doi: 10.1029/2011WR010519, 2011.
47. #Hanaish, I. S., K. Ibrahim and A. A. Jemain, Daily rainfall disaggregation using HYETOS model for Peninsular Malaysia, Recent Researches in Applied Mathematics, Simulation and Modelling, 5th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling (ASM '11), ISBN: 978-1-61804-016-9, Corfu Island, Greece, 146-150, 2011.
48. Beuchat, X., B. Schaefli, M. Soutter, and A. Mermoud, Toward a robust method for subdaily rainfall downscaling from daily data, Water Resour. Res., 47, W09524, doi: 10.1029/2010WR010342, 2011.
49. #Schumann, A. H., M. Pahlow, D. Nijssen and B. Klein, Imprecise probabilities to specify hydrological loads for flood risk management, IAHS-AISH Publication, 347, 22-28, 2011.
50. Gyasi-Agyei, Y., Use of observed scaled daily storm profiles in a copula based rainfall disaggregation model, Advances in Water Resources, 45, 26-36, 2012.
51. Westra, S., R. Mehrotra, A. Sharma, and R. Srikanthan, Continuous rainfall simulation: 1. A regionalized subdaily disaggregation approach, Water Resour. Res., 48, W01535, doi: 10.1029/2011WR010489, 2012.
52. Blanc, J., J. W. Hall, N. Roche, R. J. Dawson, Y. Cesses, A. Burton and C. G. Kilsby, Enhanced efficiency of pluvial flood risk estimation in urban areas using spatial-temporal rainfall simulations, Journal of Flood Risk Management, 5 (2), 143-152, 2012.
53. Gyasi-Agyei, Y., and C. S. Melching, Modelling the dependence and internal structure of storm events for continuous rainfall simulation, Journal of Hydrology, 464-465, 249-261, 2012.
54. Pui, A., A. Sharma, R. Mehrotra, B. Sivakumar and E. Jeremiah, A comparison of alternatives for daily to sub-daily rainfall disaggregation, Journal of Hydrology, 470–471, 138–157, 2012.
55. #Willems, P., J. Olsson, K. Arnbjerg-Nielsen, S. Beecham, A. Pathirana, I. Bulow Gregersen, H. Madsen, V.-T.-V. Nguyen, Practices and Impacts of Climate Change on Rainfall Extremes and Urban Drainage, IWA Publishing, London, 2012.
56. Suryawanshi, R. K., S .S. Gedam and R. N. Sankhua, Comparative analysis of spatial rainfall-runoff estimation using advance geospatial tools, ANN & empirical approach, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2 (10), 295-299, 2012.
57. #Montesarchio, V., F. Napolitano, E. Ridolfi and L. Ubertini, A comparison of two rainfall disaggregation models, In Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, AIP Conference Proceedings, Vol. 1479, 1796-1799, 2012.
58. Schleiss, M., and A. Berne, Stochastic Space–Time Disaggregation of Rainfall into DSD fields, J. Hydrometeor., 13, 1954–1969, 2012.
59. #Astutik, S., N. Iriawan and S. Suhartono, Hybrid state-space model and adjusting procedure based on Bayesian approaches for spatio-temporal rainfall disaggregation, ICSSBE 2012 - Proceedings, 2012 International Conference on Statistics in Science, Business and Engineering: "Empowering Decision Making with Statistical Sciences", art. no. 6396520, 24-27, 2012.
60. Lisniak, D., J. Franke and C. Bernhofer, Circulation pattern based parameterization of a multiplicative random cascade for disaggregation of observed and projected daily rainfall time series, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 2487-2500, 10.5194/hess-17-2487-2013, 2013.
61. Greco, R., M. Giorgio, G. Capparelli and P. Versace, Early warning of rainfall-induced landslides based on empirical mobility function predictor, Engineering Geology, 153, 68-79, 2013.
62. #Lu,Y., X. Qin and T. Xu, Statistical downscaling and disaggregation of rainfall using master-station-based approach, 6th International Perspective on Water Resources & The Environment, Izmir, Turkey, 2013.
63. Kim, D., F. Olivera, H. Cho and S. O. Lee, Effect of the inter-annual variability of rainfall statistics on stochastically generated rainfall time: part 2. Impact on watershed response variables, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 10.1007/s00477-013-0697-y, 2013.
64. Astutik, S., N. Iriawan, G. Nair and S. Suhartono, Bayesian state space modeling for spatio-temporal rainfall disaggregation, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 37 (7), 26-37, 2013.
65. Abdellatif, M., W. Atherton and R. Alkhaddar, Application of the stochastic model for temporal rainfall disaggregation for hydrological studies in north western England, Journal of Hydroinformatics, 15 (2), 555-567, 2013.
66. Vormoor, K., and T. Skaugen, Temporal disaggregation of daily temperature and precipitation grid data for Norway, Journal of Hydrometeorology, 14, 989–999, 2013.
67. Gyasi-Agyei, Y., Evaluation of the effects of temperature changes on fine timescale rainfall, Water Resources Research, 10.1002/wrcr.20369, 2013.
68. Campo-Bescos, M. A., J. H., Flores-Cervantes, R. L. Bras, J. Casalí and J.V. Giráldez, Evaluation of a gully headcut retreat model using multitemporal aerial photographs and DEMs, Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 10.1002/jgrf.20147, 2013.
69. Gamarra, J. G. P., P. A. Brewer, M. G. Macklin and K. Martin, Modelling remediation scenarios in historical mining catchments, Environmental Science and Pollution Research, 21 (11), 6952-6963, 2014.
70. Yusop, Z., H. Nasir and F. Yusof, Disaggregation of daily rainfall data using Bartlett Lewis Rectangular Pulse model: a case study in central Peninsular Malaysia, Environmental Earth Sciences, 71 (8), 3627-3640, 2014.
71. Lu, Y., and X. S. Qin, Multisite rainfall downscaling and disaggregation in a tropical urban area, Journal of Hydrology, 509, 55-65, 2014.
72. Lee, T., and C. Jeong, Nonparametric statistical temporal downscaling of daily precipitation to hourly precipitation and implications for climate change scenarios, Journal of Hydrology, 510, 182-196, 2014.
73. Peleg, N., and E. Morin, Stochastic convective rain-field simulation using a high-resolution synoptically conditioned weather generator (HiReS-WG), Water Resources Research, 10.1002/2013WR014836, 2014.
74. Anis, M. R., and M. Rode, A new magnitude-category disaggregation approach for temporal high-resolution rainfall intensities, Hydrological Processes, 10.1002/hyp.10227, 2014.
75. Abdellatif, M., W. Atherton, R. M. Alkhaddar and Y. Z. Osman, Quantitative assessment of sewer overflow performance with climate change in North West of England, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.912755, 2014.
76. Neykov, N. M., P. N. Neytchev and W. Zucchini, Stochastic daily precipitation model with a heavy-tailed component, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14 (9), 2321-2335, 2014.
77. Anis, M. R., and M. Rode, Effect of climate change on overland flow generation: a case study in central Germany, Hydrological Processes, 10.1002/hyp.10381, 2014.
78. #Shrestha, A., M. S. Babel and S. Weesakul, Integrated modelling of climate change and urban drainage, Managing Water Resources under Climate Uncertainty, Springer International Publishing, 89-103, 10.1007/978-3-319-10467-6_5, 2015.
79. Lee, T., Stochastic simulation of precipitation data for preserving key statistics in their original domain and application to climate change analysis, Theoretical and Applied Climatology, 10.1007/s00704-015-1395-0, 2015.
80. Lu, Y., X.S. Qin and P.V. Mandapaka, A combined weather generator and K-nearest-neighbour approach for assessing climate change impact on regional rainfall extremes, Int. J. Climatol., 10.1002/joc.4301, 2015.
81. #Villani, V., L. Cattaneo, A. L. Zollo, and P. Mercogliano, Climate data processing with GIS support: Description of bias correction and temporal downscaling tools implemented in Clime software, Euro-Mediterranean Center on Climate Change (RMCC) Research Papers, RP0262, 2015.
82. Villani, V., D. Di Serafino, G., Rianna, and P. Mercogliano, Stochastic models for the disaggregation of precipitation time series on sub-daily scale: identification of parameters by global optimization, CMCC Research Paper, RP0256, 2015.
83. Shrestha, A., M. S. Babel, S. Weesakul, and Z. Vojinovic, Developing intensity–duration–frequency (IDF) curves under climate change uncertainty: The case of Bangkok, Thailand, Water, 9(2), 145, doi:10.3390/w9020145, 2017.
84. Li, X., A. Meshgi, X. Wang, J. Zhang, S. H. X. Tay, G. Pijcke, N. Manocha, M. Ong, M. T. Nguyen, and V. Babovic, Three resampling approaches based on method of fragments for daily-to-subdaily precipitation disaggregation, International Journal of Climatology, doi:10.1002/joc.5438, 2018.
85. Papalexiou, S. M., Y. Markonis, F. Lombardo, A. AghaKouchak, and E. Foufoula‐Georgiou, Precise temporal Disaggregation Preserving Marginals and Correlations (DiPMaC) for stationary and non‐stationary processes, Water Resources Research, doi:10.1029/2018WR022726, 2018.
86. Sun, Y., D. Wendi, D. E., Kim, and S.-Y. Liong, Deriving intensity–duration–frequency (IDF) curves using downscaled in situ rainfall assimilated with remote sensing data, Geoscience Letters, 6(17), doi:10.1186/s40562-019-0147-x, 2019.

Κατηγορίες: Στοχαστικός επιμερισμός, Μοντέλα βροχής, Στοχαστική