ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Ένα σύστημα πληροφοριών για τη μελέτη των υδροκλιματικών φαινομένων στην Ελλάδα

D. Tolikas, D. Koutsoyiannis, et Th. Xanthopoulos, HYDROSCOPE: Un systeme d'informations pour l'etude des phenomenes hydroclimatiques en Grece, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 673–682, doi:10.13140/RG.2.1.2857.2409, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.

[ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Ένα σύστημα πληροφοριών για τη μελέτη των υδροκλιματικών φαινομένων στην Ελλάδα]

[doc_id=37]

[Γαλλικά]

Η έρευνα σχετικά με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, αλλά και οι εντεινόμενες ανάγκες για ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων και την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτουν την αξιοποίηση όλης της ιστορικής πληροφορίας που υπάρχει (καταχωρημένη κατά κανόνα σε χειρόγραφα αρχεία). Για την κάλυψη τέτοιων αναγκών ξεκίνησε πρόσφατα το ερευνητικό έργο ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας εθνικής κλίμακας κατανεμημένης βάσης μετεωρολογικών, υδρολογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων. Η βάση δεδομένων λειτουργεί πάνω σε ένα δίκτυο υπολογιστών διασυνδεδεμένων με τηλεφωνικές γραμμές υψηλής ταχύτητας. Ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης κατανεμημένης βάσης δεδομένων που λειτουργεί πάνω στο δίκτυο υπολογιστών επιτρέπει τη διαφανή πρόσβαση στα δεδομένα. Τέλος, ένα σύνολο από προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί και δομηθεί σε ενιαίο σύστημα επιτρέπει την πολυεπίπεδη επεξεργασία των δεδομένων.

PDF Πλήρες κείμενο (1642 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2857.2409

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Sidiropoulos, E., D. Tolikas, and P. Tolikas, The status of water resources monitoring in the Balkans, Greece, Transboundary Water Resources in the Balkans, J. Ganoulis, et al. (ed.). Kluwer, 125-135, 2000.