Επιμερισμός χρονοσειρών βροχόπτωσης με χρήση συνορθώσεων

K. M. Wong, Disaggregation of rainfall time series using adjustments, Diploma thesis, Department of Civil and Environmental Engineering – Imperial College, London, London, 2000.

[Επιμερισμός χρονοσειρών βροχόπτωσης με χρήση συνορθώσεων]

[doc_id=424]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1494 KB)