Βέλτιστη διαχείριση συστημάτων ταμιευτήρων - Εφαρμογή στο σύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας

Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Ζερβός, Βέλτιστη διαχείριση συστημάτων ταμιευτήρων - Εφαρμογή στο σύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 181 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1999.

[doc_id=425]

[Ελληνικά]

Το έργο της βέλτιστης διαχείρισης ενός συστήματος ταμιευτήρων καθίσταται ιδιαίτερα πολύπλοκο όταν υπάρχει ανταγωνισμός στις χρήσεις νερού όπως η ύδρευση, η άρδευση, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας κ.α. Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας αποτελεί ένα λογισμικό εργαλείο, κατάλληλο για την προσομοίωση και αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης υδροσυστημάτων πολλαπλών στόχων. Το μαθηματικό μοντέλο βασίζεται σε πρόσφατη εισαγωγή και θεωρητική ανάπτυξη παραμετρικών κανόνων λειτουργίας συστημάτων ταμιευτήρων. Η υλοποίηση στον Υδρονομέα έγινε με τρόπο ώστε αφ' ενός να είναι δυνατή η προσαρμογή του μοντέλου σε ένα ευρύ φάσμα υδροσυστημάτων και αφ' ετέρου να προσομοιώνονται με ακρίβεια οι φυσικές διαδικασίες, συνυπολογίζοντας όλους τους φυσικούς, λειτουργικούς, περιβαλλοντικούς και λοιπούς περιορισμούς. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο υδροσύστημα Αχελώου - Θεσσαλίας, περιλαμβανομένων και των προτεινόμενων έργων εκτροπής. Ως αντικειμενικός στόχος τέθηκε η μεγιστοποίηση της παραγωγής πρωτεύουσας ενέργειας για διάφορα σενάρια. Η απόδοση του Υδρονομέα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ελέγχθηκαν με βάση προηγούμενες μελέτες και αναλύσεις ευαισθησίας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.
2. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας υδροσυστημάτων της Ελλάδας, Πρακτικά της Ημερίδας " Μελέτες και Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο", επιμέλεια Ε. Σιδηρόπουλος και Ι. Ιακωβίδης, Λευκωσία, 159–180, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003.