Τελική Έκθεση

Δ. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 243 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

[doc_id=488]

[Ελληνικά]

Η έκθεση περιλαμβάνει οκτώ κεφάλαια, το πρώτο από τα οποία είναι εισαγωγικό. Το δεύτερο περιλαμβάνει λεπτομερή βιβλιογραφική επισκόπηση των σύγχρονων εξελίξεων στους σχετικούς τομείς της έρευνας, με ειδικότερη αναφορά στη στερεοπαροχή, στη στερεοαπορροή και τις μεθόδους εκτίμησής της, στην επίδραση των χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής στη στερεοαπορροή, στις κύριες φυσικές διεργασίες που επιδρούν στη στερεοαπορροή, και στην κατανομή των αποθέσεων φερτών υλικών σε ταμιευτήρες και τα μοντέλα εκτίμησής της. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ταμιευτήρας Κρεμαστών και η υδρολογική λεκάνη του, στην οποία έγινε η πιλοτική εφαρμογή εκτίμησης της στερεοαπορροής της ανάντη λεκάνης μέσω της μέτρησης του όγκου και της μάζας των φερτών υλικών που έχουν αποτεθεί, αλλά και μέσω προσομοίωσης των υδρολογικών διεργασιών της λεκάνης. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία μετρήσεων στον ταμιευτήρα Κρεμαστών, που περιλαμβάνει υδρογραφική αποτύπωση με χρήση Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού για την καταγραφή της θέσης και ηχοβολιστικών συσκευών για την μέτρηση του βάθους, επεξεργασία των υδρογραφικών μετρήσεων, αλλά και επαλήθευσή τους με τη διενέργεια δειγματοληπτικών γεωτρήσεων. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων υδρολογικών και φυσιογραφικών μεταβλητών (υδρολογία, τοπογραφία, γεωλογία, χρήσεις γης). Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το υδρολογικό μοντέλο στερεοαπορροής που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης και την επαλήθευση της τιμής της στερεοαπορροής που εκτιμήθηκε με υδρογραφική μέθοδο. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στις έμμεσες εκτιμήσεις της στερεοαπορροής, ενώ στο όγδοο κεφάλαιο κωδικοποιούνται τα αποτελέσματα που προέκυψαν, συνοψίζονται τα συμπεράσματα του ερευνητικού έργου, και παρατίθενται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η έκθεση περιλαμβάνει ακόμη έξι παραρτήματα και συγκεκριμένα: (α) Εικόνες· (β) Τοπογραφικές τομές· (γ) Αποτελέσματα υδρολογικού μοντέλου στερεοαπορροής· (δ) Πίνακες μετρήσεων· (ε) Εργαστηριακές αναλύσεις δειγματοληψιών· και (στ) Φωτογραφίες.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Sigalos, G., V. Loukaidi, S. Dasaklis and A. Alexouli-Livaditi, Assessment of the quantity of the material transported downstream of Sperchios River, Bulletin of the Geological Society of Greece, XLIII (2), 737-745, 2010.
2. Panagopoulos, Y., C. Makropoulos and M. Mimikou, Diffuse surface water pollution: driving factors for different geoclimatic regions, Water Resources Management, 25 (14), 3635-3660, 2011.
3. Karamesouti, M., G.P. Petropoulos, I.D. Papanikolaou, O. Kairis and K. Kosmas, Erosion rate predictions from PESERA and RUSLE at a Mediterranean site before and after a wildfire: Comparison & implications, Geoderma, 261, 44-58, 2016.