Παραγωγή χωρικά συνεπών δεδομένων βροχόπτωσης

R. E. Chandler, H. S. Wheater, V. S. Isham, C. Onof, S. M. Bate, P. J. Northrop, D. R. Cox, and D. Koutsoyiannis, Generation of spatially consistent rainfall data, Continuous river flow simulation: methods, applications and uncertainties, BHS Occasional Paper No. 13, 59–65, doi:10.13140/RG.2.1.2218.2642, British Hydrological Society, London, 2002.

[Παραγωγή χωρικά συνεπών δεδομένων βροχόπτωσης]

[doc_id=500]

[Αγγλικά]

Μια διαδεδομένη προσέγγιση στην προσομοίωση της ροής σε ποταμούς βασίζεται στην προσομοίωση της βροχόπτωσης και στη συνέχεια στη διόδευση της τελευταίας μέσω μοντέλων βροχής-απορροής για την παραγωγή προσομοιωμένων σειρών απορροής. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται μοντέλα βροχής που είναι κατάλληλα για υδρολογικές εφαρμογές. Αρχικά παρουσιάζεται η ανάπτυξη μοντέλων τα οποία μπορούν να βαθμονομηθούν χρησιμοποιώντας δεδομένα βροχής από ραντάρ. Αυτά τα δεδομένα περιέχουν σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λεπτή χωρική δομή των πεδίων βροχόπτωσης. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς στη διαθεσιμότητα και στην ακρίβεια των δεδομένων από ραντάρ, στη συνέχεια περιγράφονται εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν τα δεδομένα από ραντάρ είναι ανεπαρκή ή αναξιόπιστα ή λείπουν παντελώς.

PDF Πλήρες κείμενο (313 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2218.2642

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A. Paschalis, and N. Theodoratos, Two-dimensional Hurst-Kolmogorov process and its application to rainfall fields, Journal of Hydrology, 398 (1-2), 91–100, doi:10.1016/j.jhydrol.2010.12.012, 2011.