Πλαίσιο στοχαστικής υδρολογίας για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων

D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, A stochastic hydrology framework for the management of multiple reservoir systems, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.11258.29125, European Geophysical Society, 2001.

[Πλαίσιο στοχαστικής υδρολογίας για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων]

[doc_id=54]

[Αγγλικά]

Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και η διαχείριση μεγάλων υδροσυστημάτων, όπως συστημάτων ταμιευτήρων, κάτω από υδρολογική αβεβαιότητα, συνεχίζει να είναι ένα δύσκολο αντικείμενο. Οι στοχαστικές ανελίξεις και η στοχαστική προσομοίωση είναι οι πλέον αξιόπιστες μεθοδολογίες για τη μελέτη τέτοιων υδροσυστημάτων για διάφορα υδροκλιματικά σενάρια εισροών και για την αποτίμηση της διακινδύνευσης διαφόρων πολιτικών διαχείρισης. Σενάρια κλιματικής αλλαγής και σενάρια ξηρασίας μπορούν να ενσωματωθούν σε στοχαστικά μοντέλα είτε με μεταβολή των ιστορικών στατιστικών χαρακτηριστικών, είτε, προτιμότερο, με υπόθεση τυχαίων διακυμάνσεων μεγάλης κλίμακας. Τέτοιες διακυμάνσεις μπορούν να αντιπροσωπευτούν ισοδύναμα ως μακροπρόθεσμη εμμονή μέσω μιας κατάλληλης συνάρτησης αυτοσυσχέτισης. Χρησιμοποιώντας αυτές τις ιδέες, αναπτύχθηκε μια γενικευμένη στοχαστική μεθοδολογία, η οποία υλοποιήθηκε σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού με το όνομα Κασταλία. Η μεθοδολογία βασίζεται σε ένα πολυμεταβλητό σχήμα στοχαστικής προσομοίωσης-πρόβλεψης δύο επιπέδων. Στο υψηλότερο επίπεδο επιτρέπει τη διατήρηση των σημαντικών στατιστικών χαρακτηριστικών σε ετήσια κλίμακα, όπως της υδρολογικής εμμονής. Στο χαμηλότερο επίπεδο επιτρέπει την αναπαραγωγή των χαρακτηριστικών σε μηνιαία ή λεπτότερη κλίμακα, όπως της περιοδικότητας. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε στη μελέτη του συστήματος υδροδότησης της Αθήνας, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις ταμιευτήρες. Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, τα οποία επέτρεψαν μια λεπτομερή διερεύνηση της αβεβαιότητας και της διακινδύνευσης που συναρτώνται με το σύστημα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11258.29125

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Bekri, E. S., P. Economou, P. C. Yannopoulos, and A. C. Demetracopoulos, Reassessing existing reservoir supply capacity and management resilience under climate change and sediment deposition, Water, 13(13), 1819, doi:10.3390/w13131819, 2021.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα, Στοχαστική, Εργασίες φοιτητών