Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας

G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.28035.50724, European Geophysical Society, 2001.

[Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

[doc_id=55]

[Αγγλικά]

Το σύστημα υδατικών πόρων της μείζονος περιοχής Αθήνας αποτελείται από τέσσερις επιφανειακούς ταμιευτήρες, πόρους υπόγειου νερού και ένα δίκτυο από υδραγωγεία και αντλιοστάσια. Για τον έλεγχο αυτού του συστήματος αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό πλαίσιο με το όνομα Υδρονομέας, το οποίο υλοποιεί τη μεθοδολογία παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης. Για τον επιμερισμό της ζήτησης νερού στις διάφορες συνιστώσες του συστήματος χρησιμοποιεί ένα παραμετρικό κανόνα λειτουργίας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των μεταβλητών ελέγχου. Ο παραμετρικός κανόνας αυτός εμφυτεύεται σε ένα σχήμα προσομοίωσης-βελτιστοποίησης. Σε κάθε βήμα προσομοίωσης το σύστημα υδατικών πόρων μετασχηματίζεται σε ένα διγράφο και έτσι το πρόβλημα της μεταφοράς νερού διατυπώνεται ως ένα τυπικό πρόβλημα μεταφόρτωσης, το οποίο μπορεί να επιλυθεί με δικτυακό αλγόριθμο simplex. Οι αντικειμενικοί στόχοι της λειτουργίας του συστήματος ενσωματώνονται σε ένα καθολικό δείκτη επίδοσης, ο οποίος στη συνέχεια βελτιστοποιείται με χρήση μη γραμμικών μεθόδων βελτιστοποίησης. Οι στόχοι και οι περιορισμοί του συστήματος, οι προτεραιότητές τους και τα ανεκτά επίπεδα αξιοπιστίας του συστήματος μπορούν να οριστούν από τους χρήστες. Ο Υδρονομέας ήδη χρησιμοποιείται ως το κύριο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Αθήνας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28035.50724

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Margane, A., Guideline for sustainable groundwater resources management, Management, Protection and Sustainable Use of Groundwater and Soil Resources (ACSAD), 242 pp., Damascus, 2003.
2. #Al-Maqtari, S., H. Abdulrab, E. Babkin and I. Krysina, New approach for combination of multi-agent algorithms and constraints solvers for decision support systems, BIR 2009 - 8th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, 2014.
3. #Stamou, A. T., P. Rutschmann, and C. Rumbaur, Energy and reservoir management for optimized use of water resources: A case study within the water-food-energy context of nexus in the Nile river basin, Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, 2015.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα, Εργασίες φοιτητών