Εκτίμηση της στεροαπορροής υδρολογικής λεκάνης με χρήση μετρήσεων αποθέσεων φερτών ταμιευτήρων: Εφαρμογή στον ταμιευτήρα των Κρεμαστών στη Δυτική Ελλάδα

D. Zarris, E. Lykoudi, and D. Koutsoyiannis, Sediment yield estimation of a hydrological basin using measurements of reservoir deposits: A case study for the Kremasta reservoir, Western Greece, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 338–345, doi:10.13140/RG.2.1.2382.1047, European Water Resources Association, 2002.

[Εκτίμηση της στεροαπορροής υδρολογικής λεκάνης με χρήση μετρήσεων αποθέσεων φερτών ταμιευτήρων: Εφαρμογή στον ταμιευτήρα των Κρεμαστών στη Δυτική Ελλάδα]

[doc_id=551]

[Αγγλικά]

Οι μετρήσεις στερεοπαροχής σε υδατορεύματα είναι αρκετά σπάνιες, ακόμη και σε τεχνολογικά προηγμένα κράτη, ενώ τα γενικευμένης χρήσης φυσικά μοντέλα είναι, γενικά, ανεπαρκή για την αξιόπιστη εκτίμηση της στερεοαπορροής σε υδρολογικές λεκάνες μεγάλης κλίμακας. Μια πιο ρεαλιστική και αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδος για την εκτίμηση της στερεοαπορροής, που είναι κατάλληλη για λεκάνες με φράγμα στην έξοδό τους, είναι η υδρογραφική αποτύπωση του πυθμένα του ταμιευτήρα και σύγκρισή του με το τοπογραφικό υπόβαθρο προ της κατασκευής του φράγματος, μέσω της οποίας υπολογίζονται ο όγκος και μάζα των αποθέσεων φερτών. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αχελώου μέσω της υδρογραφικής αποτύπωσης των Κρεμαστών, ενός μεγάλου ταμιευτήρα, με καθαρή χωρητικότητα που ξεπερνά τα 3 κυβικά χιλιόμετρα. Η στερεοαπορροή εκτιμήθηκε όχι μόνο για το σύνολο της λεκάνης αλλά και για κάθε έναν από τους τρεις συμβάλλοντες κλάδους (Αχελώος, Αγραφιώτης και Μέγδοβας). Επιπλέον, η διάβρωση της λεκάνης εκτιμήθηκε με εφαρμογή της Παγκόσμιας Εξίσωσης Εδαφικής Απώλειας χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο συζευγμένο με σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών. Τέλος, οι συντελεστές στερεοαπορροής υπολογίστηκαν με συνδυασμό των εκτιμήσεων στερεοαπορροής και εδαφικής διάβρωσης.

PDF Πλήρες κείμενο (156 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2382.1047

Σημείωση:

Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Evaluating sediment yield estimations from large-scale hydrologic systems using the rating curve concept, RMZ - Materials and Geoenvironment, 52 (1), 157–159, 2005.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Zarris, D., and E. Lykoudi, Analysis of sediment discharge data of the upper Acheloos river, Proceedings of the 7th Panhellenic Geografical Conference of the Hellenic Geographical Society (7PGC/HGS), Mytilene, Greece, 1-8, 2004.
2. #de Araujo, J.C., and D.W. Knight, Assessment of sediment yield of watersheds by reservoir survey and simulation modelling in Brazilian semiarid environment, IAHS-AISH Publication 299, 124-130, 2005.
3. de Araujo, J.C. and D.W. Knight, A review of the measurement of sediment yield in different scales, Rem: Rev. Esc. Minas, ISSN 0370-4467, 58(3), 257-265, 2005.
4. #Zarris, D., E. Lykoudi and D. Panagoulia, Assessing the impacts of sediment yield on the sustainability of major hydraulic systems, Proceedings of Protection and Restoration of the Environment VIII (PROTECTION2006), Mykonos, Greece, 2006.
5. #Kosmas, C., N. Danalatos, D. Kosma and P. Kosmopoulou, Greece, Ch. 23 in Soil Erosion in Europe, Wiley, 2006.
6. #Παπαϊωάννου, Γ., Φ. Μάρης και Α. Λουκάς, Εκτίμηση της διάβρωσης της ορεινής λεκάνης απορροής του ποταμού Κόσυνθου, Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ& ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» (Επιμ. Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης, Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου, Β. Τσιχριντζής), Βόλος, 453-460, 2009.
7. Psilovikos, A., and S. Margoni, An empirical model of sediment deposition processes in Lake Kerkini, Central Macedonia Greece, Environmental Monitoring and Assessment, 164 (1-4), 573-592, 2010.
8. Karyotis, T. and C. Kosmas, Soil erosion and conservation in Greece, European Society for Soil Conservation Newsletter, 1, 11-25, 2011.
9. Zarris, D., M. Vlastara and D. Panagoulia, Sediment delivery assessment for a transboundary Mediterranean catchment: The example of Nestos River catchment, Water Resources Management, 25 (14), 3785-3803, 2011.
10. #Vasiliou, A., F. Maris and G. Varsami, Estimation of sedimentation to the torrential sedimentation fan of the Dadia stream with the use of the TopRunDF and the GIS models, Advances in the Research of Aquatic Environment (eds. N. Lambrakis, G. Stournaras, K. Katsanou), Springer, Berlin, Doi: 10.1007/978-3-642-19902-8_24, 207-214, 2011.
11. Stefanidis, P., and S. Stefanidis, Reservoir sedimentation and mitigation measures, Lakes & Reservoirs: Research & Management, 17 (2), 113-117, 2012.
12. #Μάρης, Φ., Π. Μαχτής και Α. Βασιλείου, Εκτίμηση της διάβρωσης της ορεινής λεκάνης απορροής του φράγματος Μεσοβούνου , Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 1238-1249, Πάτρα, 2012.
13. Zhou, Q., S. Yang, C. Zhao, M. Cai and L. Ya, A soil erosion assessment of the Upper Mekong River in Yunnan Province, China, Mountain Research and Development, 34 (1), 36-47, 2014.
14. Kokpinar, M. A., A. B. Altan-Sakarya, S. Y. Kumcu and M. Gogus, Assessment of sediment yield estimations for large watershed areas: a case study for the Seyhan, Demirköprü, and Hirfanlı reservoirs in Turkey, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.959954, 2014.

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα