Αποτίμηση των εκτιμήσεων στερεοαπορροής σε υδρολογικά συστήματα μεγάλης κλίμακας με χρήση καμπυλών στερεπαροχής

D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Evaluating sediment yield estimations from large-scale hydrologic systems using the rating curve concept, RMZ - Materials and Geoenvironment, 52 (1), 157–159, 2005.

[Αποτίμηση των εκτιμήσεων στερεοαπορροής σε υδρολογικά συστήματα μεγάλης κλίμακας με χρήση καμπυλών στερεπαροχής]

[doc_id=740]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση στη μελέτη της στερεοαπορροής μεγάλης κλίμακας υδρολογικών συστημάτων, η οποία αξιοποιεί καμπύλες στερεοπαροχής σε μια θέση μέτρησης σε συνδυασμό με δεδομένα των αποθέσεων φερτών κατάντη της θέσης μέτρησης. Προκύπτει ότι οι καμπύλες στερεοπαροχής, ακόμη και με ανεπαρκείς μετρήσεις, μπορούν να αποτελέσουν καλή βάση για τον υπολογισμό της στερεοαπορροής.

PDF Πλήρες κείμενο (195 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.rmz-mg.com/contents.htm#Volume%2052,%20No.%201%20(August%202005)

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing: A simple method for interpolating and smoothing data series, Environmental Modelling and Software, 15 (2), 139–149, 2000.
2. D. Zarris, E. Lykoudi, and D. Koutsoyiannis, Sediment yield estimation of a hydrological basin using measurements of reservoir deposits: A case study for the Kremasta reservoir, Western Greece, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 338–345, doi:10.13140/RG.2.1.2382.1047, European Water Resources Association, 2002.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Nadal-Romero, E., J. F. Martínez-Murillo, M. Vanmaercke and J. Poesen, Scale-dependency of sediment yield from badland areas in Mediterranean environments, Progress in Physical Geography, 35 (3), 297-332, 2011.
2. Vanmaercke, M., J. Poesen, G. Verstraeten, J. de Vente and F. Ocakoglu, Sediment yield in Europe: Spatial patterns and scale dependency, Geomorphology, 13 (3-4), 142-161, 2011.
3. Zarris, D., M. Vlastara and D. Panagoulia, Sediment delivery assessment for a transboundary Mediterranean catchment: The example of Nestos River catchment, Water Resources Management, 25 (14), 3785-3803, 2011.