Γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά των υδρολογικών λεκανών της Ελλάδας

Ι. Πασπαλλής, και Δ. Κουτσογιάννης, Γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά των υδρολογικών λεκανών της Ελλάδας, 12η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Marathon Data Systems, Αθήνα, 2002.

[doc_id=582]

[Ελληνικά]

Στην εργασία αυτή, εξετάζου΅ε τα γεω΅ορφο΅ετρικά χαρακτηριστικά των υδρολογικών λεκανών και του υδρογραφικού δικτύου της Ελλάδας, ΅ε τη βοήθεια συστή΅ατος γεωγραφικής πληροφορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιγράφουν τη δο΅ή και τη διάταξη του υδρογραφικού δικτύου καθώς και το σχή΅α, τη ΅ορφή και το ανάγλυφο των λεκανών. Από τη διαθέσι΅η υψο΅ετρική πληροφορία, παράγου΅ε το υδρογραφικό δίκτυο ανά υδατικό δια΅έρισ΅α, υπολογίζου΅ε τις λεκάνες απορροής και αναλύου΅ε κάθε λεκάνη χωριστά. Εξετάζου΅ε συνολικά 140 λεκάνες ΅ε ε΅βαδό ΅εγαλύτερο των 100 km2 και τις κατατάσσου΅ε σύ΅φωνα ΅ε το σύστη΅α αρίθ΅ησης κατά Strahler. Τα αποτελέσ΅ατα, τα πινακοποιού΅ε ανά υδατικό δια΅έρισ΅α και ανά τάξη λεκάνης και τα συγκρίνου΅ε ΅ε αυτά που έχουν προκύψει από ΅ια αντίστοιχη εξέταση των ΅εγάλων λεκανών όλης της γης. Εφαρ΅όζου΅ε ακό΅α τη θεωρία του γεω΅ορφολογικού στιγ΅ιαίου ΅οναδιαίου υδρογραφή΅ατος, σε δύο συγκεκρι΅ένες λεκάνες για τις οποίες έχου΅ε τα αντίστοιχα ΅οναδιαία υδρογραφή΅ατα που έχουν προέλθει από ΅ετρήσεις. Από τη συνολική εξέταση και τη στατιστική επεξεργασία των τι΅ών, εξάγου΅ε ορισ΅ένα χρήσι΅α συ΅περάσ΅ατα για την υδρολογική συ΅περιφορά ΅ε΅ονω΅ένων λεκανών και των υδατικών δια΅ερισ΅άτων της χώρας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών