Μέτσοβο: η υδρολογική καρδιά της Ελλάδας

Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Μέτσοβο: η υδρολογική καρδιά της Ελλάδας, Πρακτικά του Πρώτου Διεπιστημονικού Συνεδρίου του ΕΜΠ για το Μέτσοβο, επιμέλεια Δ. Ρόκος, Μέτσοβο, 209–229, doi:10.13140/RG.2.1.2928.9205, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.

[doc_id=68]

[Ελληνικά]

Στην περιοχή του Μετσόβου συναντώνται οι πέντε σημαντικότερες υδρολογικές λεκάνες της Ελλάδας: του Αράχθου, του Αχελώου, του Πηνειού, του Αλιάκμονα και του Αώου. Από εκεί ξεκινά ο Μετσοβίτικος, παραπόταμος του Αράχθου, ενώ σε μικρή απόσταση πηγάζουν ο Αχελώος, ο Αώος και παραπόταμοι του Πηνειού και του Αλιάκμονα. Έτσι, μεταφορικά αλλά χωρίς υπερβολή μπορούμε να πούμε ότι η περιοχή του Μετσόβου, αποτελεί την υδρολογική καρδιά της Ελλάδας, απ' όπου ξεκινούν οι σημαντικότερες υδρολογικές αρτηρίες της. Στην εργασία αυτή αποτιμάται το επιφανειακό υδατικό δυναμικό της περιοχής. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνονται και διερευνώνται στατιστικά οι κατάλληλες υδρομετεωρολογικές χρονοσειρές της περιοχής και συγκεκριμένα οι χρονοσειρές βροχόπτωσης και απορροής. Παράλληλα ελέγχεται στατιστικά η μακροχρόνια μεταβλητότητα των χρονοσειρών προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές στα χαρακτηριστικά τους κατά τα τελευταία 40 χρόνια. Επίσης, γίνεται αναφορά στην εμφάνιση ακραίων περιστατικών, σε συσχετισμό και με αντίστοιχα φαινόμενα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2928.9205

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. C. Cudennec, C. Leduc, and D. Koutsoyiannis, Dryland hydrology in Mediterranean regions -- a review, Hydrological Sciences Journal, 52 (6), 1077–1087, doi:10.1623/hysj.52.6.1077, 2007.