Πολυκυτταρικό μοντέλο καρστικού υδροφορέα με εναλλακτικές εξισώσεις ροής

E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, A multicell karstic aquifer model with alternative flow equations, Journal of Hydrology, 325 (1-4), 340–355, 2006.

[Πολυκυτταρικό μοντέλο καρστικού υδροφορέα με εναλλακτικές εξισώσεις ροής]

[doc_id=697]

[Αγγλικά]

Κατασκευάστηκε ένα πολυκυτταρικό μοντέλο υπόγειου νερού με σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα βελτίωσης της προσομοίωσης καρστικών υδροφορέων με τη χρήση μικτής εξίσωσης, κατάλληλης για συνθήκες ροής τόσο με ελεύθερη επιφάνεια, όσο και υπό πίεση σε καρστικούς σωλήνες. Για την εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της εξέλιξης αναδιατασσόμενου συμπλόκου, η οποία εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική βαθμονόμηση. Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε δύο πραγματικούς υδροφορείς, όπου προέκυψε ότι η χρήση της μικτής εξίσωσης δεν βελτιώνει την επίδοση αν δεν υπάρχουν μετρήσεις στάθμης νερού στον υδροφορέα. Αν όμως υπάρχουν ταυτόχρονα μετρήσεις παροχής πηγών και στάθμης νερού, τότε η χρήση της μικτής εξίσωσης αποδεικνύεται πλεονεκτικότερη στην αναπαραγωγή των παρατηρημένων χρονοσειρών, ιδιαίτερα της στάθμης νερού.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.10.021

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.
2. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Fitting hydrological models on multiple responses using the multiobjective evolutionary annealing simplex approach, Practical hydroinformatics: Computational intelligence and technological developments in water applications, edited by R.J. Abrahart, L. M. See, and D. P. Solomatine, 259–273, doi:10.1007/978-3-540-79881-1_19, Springer, 2008.
3. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Error analysis of a multi-cell groundwater model, Journal of Hydrology, 392 (1-2), 22–30, 2010.
4. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.
5. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.
6. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, A curve number approach to formulate hydrological response units within distributed hydrological modelling, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-627, 2016.
7. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units, Water, 10 (2), 194, doi:10.3390/w10020194, 2018.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Fleury, P., V. Plagnes and M. Bakalowicz, Modelling of the functioning of karst aquifers with a reservoir model: Application to Fontaine de Vaucluse (South of France), Journal of Hydrology, 345(1-2), 38-49, 2007.
2. Prelovsek, M., J. Turk and F. Gabrovsek, Hydrodynamic aspect of caves, International Journal of Speleology, 37(1), 11-26, 2008.
3. Terwey, W.D., and M.T. Montgomery, Secondary eyewall formation in two idealized, full-physics modeled hurricanes, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 113(D12), D12112, 2008.
4. Fleury, P., B. Ladouche, Y. Conroux, H. Jourde and N. Dörfliger, Modelling the hydrologic functions of a karst aquifer under active water management -- The Lez spring, Journal of Hydrology, 365 (3-4), 235-243, 2009.
5. Orban, P., S. Brouyère, J. Batlle-Aguilar, J. Couturier, P. Goderniaux, M. Leroy, P. Maloszewski and A. Dassargues, Regional transport modelling for nitrate trend assessment and forecasting in a chalk aquifer, Journal of Contaminant Hydrology, 118 (1-2), 79-93, doi: 10.1016/j.jconhyd.2010.08.008, 2010.
6. Moussu, F., L. Oudin, V. Plagnes, A. Mangin, and H. Bendjoudi, A multi-objective calibration framework for rainfall-discharge models applied to karst systems, Journal of Hydrology, 400(3-4), 364-376, 2011.
7. Dong, G.-M., L.-C. Shu, J. Tian and Y.-F. Ji, Numerical model of groundwater flow in karst underground river system, southwestern China, Jilin Daxue Xuebao (Diqiu Kexue Ban)/Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 41 (4), 1136-1143+1156, 2011.
8. Nikolaidis, N. P., F. Bouraoui and G. Bidoglio, Hydrologic and geochemical modeling of a karstic Mediterranean watershed, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 9, 1-27, doi: 10.5194/hessd-9-1-2012, 2012.
9. Nikolaidis, N. P., F. Bouraoui and G. Bidoglio, Hydrologic and geochemical modeling of a karstic Mediterranean watershed, Journal of Hydrology, 477, 129-138, 2013.
10. Loper, D. E., An analytic benchmark test for karst-aquifer flow, Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics, 10.1080/03091929.2012.758720, 2013.
11. César, E., S. Wildemeersch, P. Orban, S. Carrière, S. Brouyère and A. Dassargues, Simulation of spatial and temporal trends in nitrate concentrations at the regional scale in the Upper Dyle basin, Belgium, Hydrogeology Journal, 10.1007/s10040-014-1124-2, 2014.
12. Steiakakis, E., D. Vavadakis and M. Kritsotakis, Simulation of springs discharge from a karstic aquifer (Crete, Greece), using limited data, Environmental Earth Sciences, 10.1007/s12665-015-4496-2, 2015.
13. Merheb, M., R. Moussa, C. Abdallah, F. Colin, C. Perrin, and N. Baghdadi, Hydrological response characteristics of Mediterranean catchments at different time scales: a meta-analysis, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2016.1140174, 2016.

Κατηγορίες: Υπόγεια νερά, Υδρολογικά μοντέλα