Πολυκριτηριακή διαχείριση ταμιευτήρων

K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.

[Πολυκριτηριακή διαχείριση ταμιευτήρων]

[doc_id=704]

[Αγγλικά]

Το φράγμα Πλαστήρα κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας 1950 κυρίως για παραγωγή ενέργειας, αλλά κάλυψε μερικώς και αρδευτικές και υδροδοτικές ανάγκες στην πεδιάδα της Θεσσαλίας. Αργότερα η θέση αναδείχτηκε ως ζώνη περιβαλλοντικής διατήρησης, εξαιτίας των αξιών της οικολογίας και του τοπίου, ενώ αναπτύχθηκαν και τουριστικές δραστηριότητες γύρω από τον ταμιευτήρα. Η άρδευση των γεωργικών εκτάσεων, η ύδρευση, ο τουρισμός, και η διατήρηση του οικοσυστήματος, της ποιότητας νερού και του τοπίου έχουν αποτελέσει αλληλοσυγκρουόμενους στόχους για πολλά χρόνια. Η καλή διαχείριση απαιτεί πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από υδρολογική ανάλυση, μοντέλα ποιότητας νερού και αποτίμηση της ποιότητας του τοπίου, φαίνεται δυνατό να κατασκευαστεί ένας πολυκριτηριακός πίνακας με αποτίμηση των διαφορετικών κριτηρίων/δεικτών για διάφορες εναλλακτικές τιμές της ελάχιστης στάθμης, η οποία αποτελεί καθοριστική μεταβλητή απόφασης. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι τα διαφορετικά κριτήρια είναι δύσκολο να εκφραστούν σε μια κοινή βάση και, κατά συνέπεια, η απόφαση ενέχει στοιχεία υποκειμενικότητας.

PDF Πλήρες κείμενο (114 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://www.gnest.org/Journal/Vol7_No3.htm

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
2. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.
3. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.
4. G.-F. Sargentis, K. Hadjibiros, and A. Christofides, Plastiras lake: the impact of water level on the aesthetic value of landscape, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, B, 817–824, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Efstratiadis, and K. Hadjibiros, Can an environment-friendly management policy improve the overall performance of an artificial lake? Analysis of a multipurpose dam in Greece, Environmental Science and Policy, 14 (8), 1151–1162, doi:10.1016/j.envsci.2011.06.001, 2011.
2. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Sarkar, A., & M. Chakrabarti, Feasibility of corridor between Singhalilla National Park and Senchal Wild Life Sanctuary: a study of five villages between Poobong and 14th Mile Village, Parks, Peace and Partnerships Conf., Waterton, Canada, 2007
2. Chakrabarti, M., and S. K. Datta, Evolving an effective management information system to monitor co-management of forests, Economic and Political Weekly, 44(18), 53-60, 2009.
3. Vassoney, E., A. M. Mochet, and C. Comoglio, Use of multicriteria analysis (MCA) for sustainable hydropower planning and management, Journal of Environmental Management, 196, 48–55, doi:10.1016/j.jenvman.2017.02.067, 2017.
4. Duc, D. X., L. D. Hai, and D. H. Tuan, Self-cleaning ability of pollutants containing nitrogen and phosphorus transformed into NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, of SonLa hydropower reservoir, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 36(3), 12-24, doi:10.25073/2588-1094/vnuees.4510, 2020.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα