Διαχείριση της ποιότητας νερού του ταμιευτήρα Πλαστήρα

K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.

[Διαχείριση της ποιότητας νερού του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

[doc_id=546]

[Αγγλικά]

Συζητώνται τα προβλήματα που σχετίζονται με τον καθορισμό της "ασφαλούς" ελάχιστης στάθμης ενός ταμιευτήρα, ο οποίος εξυπηρετεί πολλαπλούς και ανταγωνιστικούς σκοπούς (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση, άρδευση και αναψυχή). Μια πλήρης προσέγγιση του προβλήματος λαμβάνει υπόψη της τρία διαφορετικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι η ποσότητα νερού. Αναλύονται τα διαθέσιμα, μακρού μήκους, δείγματα απορροής ώστε να προσδιοριστούν αειφορικά σενάρια στάθμης για τα αντίστοιχα επίπεδα ζήτησης που πρέπει να ικανοποιηθούν. Το δεύτερο κριτήριο είναι η οικολογία και το τοπίο, όπου διερευνάται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις της στάθμης του ταμιευτήρα επιδρούν στην παρόχθια βλάστηση της λίμνης. Συζητώνται οι επιπτώσεις έναντι των αισθητικών, τουριστικών και οικονομικών χρήσεων. Το τρίτο κριτήριο είναι η ποιότητα του νερού, όπου εξετάζεται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις των αποθεμάτων επηρεάζουν τη χημική και βιολογική κατάσταση της λίμνης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα μονοδιάστατο μοντέλο ευτροφισμού. Με σύνθεση των παραπάνω, καθορίζεται η ελάχιστη στάθμη του ταμιευτήρα, εφαρμόζοντας πολυκριτηριακή ανάλυση.

PDF Πλήρες κείμενο (241 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4872.4723

Σημείωση:

Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
2. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.
3. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Spanoudaki, K., and A. Stamou, The prospects of developing integrated ecological models for the needs of the WFD 2000/60, Proceedings of the International Conference for the Restoration and Protection of the Environment V, Mykonos, 2004.
2. #Stamou, A. I., K. Nanou-Giannarou, and K. Spanoudaki, Best modeling practices in the application of the Directive 2000/60 in Greece, Proc. 3rd IASME/WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, 388-397, 2007.
3. Stamou, A.I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis, and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.