Επίλυση αντικρουόμενων στόχων στη διαχείριση της λίμνης Πλαστήρα: μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η ομορφιά;

A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.

[Επίλυση αντικρουόμενων στόχων στη διαχείριση της λίμνης Πλαστήρα: μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η ομορφιά;]

[doc_id=683]

[Αγγλικά]

Εξετάζονται οι δυνατότητες διαχείρισης των υδατικών πόρων της λίμνης Πλαστήρα, ενός τεχνητού ταμιευτήρα στην Κεντρική Ελλάδα. Η λίμνη και το γύρω τοπίο υποβαθμίζονται αισθητικά όταν πέφτει η στάθμη του νερού, και η απαίτηση διατήρησης υψηλής ποιότητας του τοπίου αποτελεί μια από τις αντικρουόμενες χρήσεις νερού, με τις άλλες να είναι η άρδευση, η ύδρευση και η υδροηλεκτρική παραγωγή. Η εν λόγω περιβαλλοντική χρήση και, σε μικρότερο βαθμό, η απαίτηση για επαρκή ποιότητα νερού, έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ετήσιας απόληψης. Έτσι, η επιτρεπόμενη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα δεν ορίζεται από τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, αλλά από μια πολυκριτηριακή απόφαση, με τα τρία κριτήρια να είναι η μεγιστοποίηση της απόληψης νερού, η εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας και η διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου. Κάθε ένα από τα τρία κριτήρια αναλύεται χωριστά. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε έναν πολυκριτηριακό πίνακα, που βοηθά στην κατανόηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών αποφάσεων. Επισκοπούνται διάφορες μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων, συγκεκριμένα η θέληση για πληρωμή, οι ηδονικές τιμές και η πολυκριτηριακή ανάλυση. Οι εν λόγω μέθοδοι προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν μη ποσοτικά μεγέθη ποιότητας, και το συμπέρασμα είναι ότι δεν παρέχουν απαραίτητα κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση τη λογική.

PDF Πλήρες κείμενο (404 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-9-507-2005

Σημείωση:

Η δημοσίευση είναι σε ελεύθερη πρόσβαση και επιτρέπεται η αναπαραγωγή και τροποποίησή της σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons NonCommercial ShareAlike 2.5.

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Το αισθητικό στοιχείο στο νερό, τα υδραυλικά έργα και τα φράγματα, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.
2. D. Koutsoyiannis, A generalized mathematical framework for stochastic simulation and forecast of hydrologic time series, Water Resources Research, 36 (6), 1519–1533, doi:10.1029/2000WR900044, 2000.
3. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.
4. D. Koutsoyiannis, Reliability concepts in reservoir design, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 259–265, doi:10.1002/047147844X.sw776, Wiley, New York, 2005.
5. G.-F. Sargentis, K. Hadjibiros, and A. Christofides, Plastiras lake: the impact of water level on the aesthetic value of landscape, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, B, 817–824, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
2. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.
3. D. Koutsoyiannis, Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great, Hydrological Sciences Journal, 56 (4), 553–575, doi:10.1080/02626667.2011.579076, 2011.
4. A. Efstratiadis, and K. Hadjibiros, Can an environment-friendly management policy improve the overall performance of an artificial lake? Analysis of a multipurpose dam in Greece, Environmental Science and Policy, 14 (8), 1151–1162, doi:10.1016/j.envsci.2011.06.001, 2011.
5. A. Efstratiadis, A. Tegos, A. Varveris, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows under limited data availability – Case study of the Acheloos River, Greece, Hydrological Sciences Journal, 59 (3-4), 731–750, doi:10.1080/02626667.2013.804625, 2014.
6. H. Tyralis, A. Tegos, A. Delichatsiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A perpetually interrupted interbasin water transfer as a modern Greek drama: Assessing the Acheloos to Pinios interbasin water transfer in the context of integrated water resources management, Open Water Journal, 4 (1), 113–128, 12, 2017.
7. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic evaluation of landscapes transformed by renewable energy installations and civil works, Energies, 12 (4), 2817, doi:10.3390/en12142817, 2019.
8. R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, A review of land use, visibility and public perception of renewable energy in the context of landscape impact, Applied Energy, 276, 115367, doi:10.1016/j.apenergy.2020.115367, 2020.
9. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.
10. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Generalized storage-reliability-yield framework for hydroelectric reservoirs, Hydrological Sciences Journal, 66 (4), 580–599, doi:10.1080/02626667.2021.1886299, 2021.
11. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece), Infrastructures, 6 (1), 12, doi:10.3390/infrastructures6010012, 2021.
12. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A stochastic view of varying styles in art paintings, Heritage, 4, 21, doi:10.3390/heritage4010021, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Chung, E. S., and K. S. Lee, A social-economic-engineering combined framework for decision making in water resources planning, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 675-686, 2009.
2. Parisopoulos, G. A., M. Malakou, and M. Giamouri, Evaluation of lake level control using objective indicators: The case of Micro Prespa, Journal of Hydrology, 367(1-2), 86-92, 2009.
3. #Romanescu, G., C. Stoleriu, and A. Lupascu, Morphology of the lake basin and the nature of sediments in the area of Red Lake (Romania), Annals of the University of Oradea – Geography Series, XX(1), 44-57, 2010.
4. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.
5. Shamsudin, S., A. A. Rahman and Z. B. Haron, Water level evaluation at Southern Malaysia reservoir using fuzzy composite programming, International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2(4), 127-132, 2013.
6. #Romanescu, G., C. C. Stoleriu, and A. Enea, Water management, Limnology of the Red Lake, Romania, Springer, 2013.
7. Zhang, T., W. H. Zeng, S. R. Wang, and Z. K. Ni, Temporal and spatial changes of water quality and management strategies of Dianchi Lake in southwest China, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 1493-1502, doi:10.5194/hess-18-1493-2014, 2014.
8. Zhang, T., W. H. Zeng, and F. L. Yang, Applying a BP neural network approach to the evolution stage classification of China Rift Lakes, International Journal of Modeling and Optimization, 4(6), 450-454, doi:10.7763/IJMO.2014.V4.416, 2014.
9. Tegos, M., I. Nalbantis, and A. Tegos, Environmental flow assessment through integrated approaches, European Water, 60, 167-173, 2017.
10. Yates, T. M., and A. A. Khan, Hydroelectric power generation from reservoirs in Savannah river basin, American Journal of Engineering and Applied Sciences, 17(2), 56-60, doi:10.3844/ajeassp.2024.56.60, 2024.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων, Περιβάλλον, Υδροσυστήματα, Βελτιστοποίηση