Εμφάνιση και γενικά χαρακτηριστικά αποθέσεων φερτών σε αγωγούς ομβρίων της Αθήνας

D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Occurrence and general characteristics of deposits in the Athens storm sewers, International Conference on Sewer Solids: Characteristics, Movement, Effects and Control, Dundee, U.K., doi:10.13140/RG.2.1.3780.8885, 1995.

[Εμφάνιση και γενικά χαρακτηριστικά αποθέσεων φερτών σε αγωγούς ομβρίων της Αθήνας]

[doc_id=72]

[Αγγλικά]

Το αποχετευτικό σύστημα της Αθήνας είναι χωριστικό στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ περιλαμβάνει και ένα μικρό τμήμα παντορροϊκού δικτύου που εξυπηρετεί το πιο παλιό μέρος της πόλης. Η επιτήρηση και συντήρηση του συστήματος είναι ανεπαρκής. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με αποθέσεις φερτών υλικών στους αποχετευτικούς αγωγούς. Στην εργασία συνοψίζεται μια πιλοτική διερεύνηση που έδειξε ότι: (1) Στο δίκτυο ομβρίων της Αθήνας παρατηρούνται αποθέσεις που μπορεί να προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στην υδραυλική λειτουργία του δικτύου. (2) Η παροχετευτική ικανότητα σε φερτά του δικτύου κατά τη διάρκεια μέτριων καταιγίδων φαίνεται να είναι μικρή, δεδομένου ότι σε αρκετές θέσεις εντοπίστηκαν πολύ λεπτόκοκκες αποθέσεις. (3) Οι πιο λεπτόκοκκες αποθέσεις περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο, το οποίο μπορεί να έχει προκληθεί από παράνομες συνδέσεις αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. Αυτές οι αποθέσεις είναι πιθανό να αναπτύσσουν κάποιο είδος συνεκτικότητας δεδομένου ότι οι ξηρές περίοδοι είναι σχετικά μακρές στην Αθήνα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3780.8885

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών